Жалпы ???ы?ты? басты ?ырларына келесілерді жат?ызу?а болады.

А?ылшын жалпы ???ы?ы роман – германды? ???ы?та?ыдай университеттерде емес, за?гер – ?алымдармен емес, доктриналыд емес, за?гер – т?жірибешілермен жасалады. Осыдан ??рылымда рационалды бастауды? ?ата? логиканы? жо?ты?ы туындайды. Жалпы ???ы?ты? елдері к?п б?лігі азаматты? ???ы??а назар аударылатын римдік ???ы?ты менсінбеді. Б?л елдерде ???ы?ты жариялылы? ж?не жеке етіп б?лмейді.

Шотландияны? ???ы?ты? ж?йелері.

А?ылшын ???ы?ы сия?ты шотландиялы? ???ы? ж?йесі де ?за? тарихи эволюция процесінде ?алыптас?ан. Біра? Шотландия мен англияны? мемлекеттік ?алыптасуына ??рылымына ?сер ететін тарихи факторлар н?тижесінде олар бір бірінен ерекшеленеді.

Шотландия а?ылшын ?сірінде болды. Шотландия хандары оларды? биліктерін орталы?тандыратын институттар ерте ?абылдады.  Осылай Шотландияда а?ылшынды? к?шпелі соттар (шерифтер мен юстициариилар) ?алыптасты.

Африкалы? ???ы?ты? жан?яны? ?алыптасуы.

Африкалы? ???ы?ты? жан?я ?лкен аума?та?ы ???ы?ты? процестерді ?амтиды. Колониалды? ж?йені? ??лдырауы н?тижесінде ?зіні? ?лтты? т?уелсіздігін ал?ан африкалы? мемлекеттерді? ???ы?ты? дамуыны? тарихи ерекшеліктеріні? н?тижесінде, ХХІ ж?зжылды?ты? ескі, діни ???ы? (м?сылманды?, ?ндістік) ?о?амды? ?атынастар ше?берінде ?лі де ке? ?олданылатын ?арапайым ???ы?ты? элементтерінен ??ралады.

Африкалы? ???ы?ты? жан?я ???ы?ы ?з дамуында ?ш кезе?нен ?тті:

Бірінші кезе? – д?ст?рлі африкалы? ???ы?ты? даму кезе?і

Екінші кезе? – ?арапайым ???ы?ты? колониалды? даму кезе?і ж?не негізгі ???ы?ты? жан?яларды? о?ан ?сері

?шінші кезе? – т?уелсіз даму кезе?і, я?ни, африкалы? елдерді? ?азіргі заман?ы ???ы?ты? ж?йелерді? ?алыптасу кезе?і.

Д?ст?рлі африкалы? к?нделікті ???ы?.

Африкалы? ?арапайым ???ы? т?л?аны? емес, топтар мен бірлестіктерді? ???ы?ы болып табылады.  Б?л сипатты? ?асиет ???ы?ты? ?р саласында к?рініс табады. Неке ???ы??ында неке шарты екі т?л?аны? емес, екі  отбасылы? топты? келісімін білдіретін, ж?не айырылысу тек отбасыларды? келісімімен м?мкін болатын. Жерге меншік ???ы?ына ?леуметтік топ еи болады. М?рагерлік ???ы?та меншік ереже сия?ты, т?л?а?а емес, отбасы немесе топ?а ?тетін. Зардапты? орнын толтыру ?шін бір т?л?а емес, отбасылар бір біріне а?ы т?лйтін бол?ан. Африкалы? ?о?амда?ы текетірестер негізінен ?ауымдасты?тар мен топтар арасында туында?ан.