Халы?аралы? т?жітибеде коммерциялы? арбитражды? екі т?рі бар: 1) уа?ытша ad hoc; 2) т?ра?ты (институционалды).

Ad hoc – шарттан туында?ан дауды шешу ?шін арнайы ??рыл?ан арбитраж.

Т?ра?ты – белгілі бір арбитражды? мекемемен байланысты, я?ни т?ра?ты ж?мыс істейтін арбитраж.

Т?ра?ты арбитраж ?зіні? ережесімен ж?мыс жасайды ж?не ?зіні? т?ртібі мен процедуралары бар. Оны? ерекшелігі, ол ?зін ??р?ан органны? іс ж?ргізу т?ртібін ?олданады. ?азіргі кездегі белгілі т?ра?ты арбитраждар: Лондонда?ы т?релік сот, Приждегі халы?аралы? сауда палатасыны? халы?аралы? сауда палптасыны? халы?аралы? коммерциялы? арбитраж соты, Стокгольмдегі сауда палатасыны? арбитраж институты. Ал ?аза?стан Республикасында сырт?ы саудалы? дауды шешетін Жо?ар?ы Сотыны? шаруашылы? істері ж?ніндегі коллегия ж?не ?Р Министірлер Кабинетіні? ?аулысына с?йкес 1993 жыл?ы 5 ?азанда ??рыл?ан ?Р Сауда ?ндірістік палатасы ??рамында?ы Арбитраж коммисиясы ??рыл?ан. Алайда, заманны? ?згеруіне байланысты, 2004 жыл?ы 28 желто?санда «Халы?аралы? коммерциялы? арбитраж» туралы За? ?абылданды, осы?ан с?йкес Халы?аралы? коммерциялы? арбитраж соты ??рылды, біра? б?л сот ?лі ж?мысын баста?ан жо?.

Уа?ытша арбитражды? сот на?ты істерді ?арау ?шін тараптарды? ?здері ??ратын сот. Тараптар істі шешуді? т?ртібін де ?здері тандайды. Жалпы уа?ытша арбитражды? ?ызмет жасайтын ?ш регламенті белгіленген:

1. 1986 жылы ?абылдан?ан Еуропа?а арнал?ан Б?? Еуропалы? экономикалы? комиссияны? арбитражды? ережесі

2. 1966 жылы ?абылдан?ан Азия мен Африка?а арнал?ан ЭКАДВ Б??-ны? экономикалы? комиссияны? халы?аралы? клммерциялы? арбитражыны? ережесі;

3. 1976 жылы ?абылдан?ан халы?аралы? сауда ???ы?ына байланысты Б?? комиссиясыны? арбитражды? регламенті ЮНСИТРАЛ.

Уа?ытша арбитражды? сот на?ты дауды шешкен со? ?з ж?мысын то?татады.

  1. zhansaya:

    Rahmet) isterinizge sattilik tileimin!!!