Те?із тасымалдау

Posted: 29th Декабрь 2011 by admin in Юриспруденция

Е? к?рделі м?селелер халы?аралы? те?із тасымалдауында туындайды. Б?л осы алда?ы ?атынастарды? ?р т?рлігімен ж?не ???ы?ты? ?айнар к?здерді? ?р т?рлі сипатта болуымен т?сіндіріледі.

К?птеген мемлекеттерді? за?дылы?тарында ж?кті те?із тасымалдауына ?ай елді? за?ы ?олдану кректігін ?арастыратын коллизиялы? нормалар жо?. Б?л м?селелер сот т?жірибесімен шешіледі. ?лыбритания ж?не Франция соттарында (француз за?дылы?ына с?йкес) кемені?жалау за?ы ?олданылады, ал Германия соттарында м?лікті ?абылда?ан жерді? за?ы ?олданылады. Тасымалдау шарттарды? еркіндік за?ы ?олданылады. Тасымалдау шарттарында еркіндік болмаса, тасымалдаушыны? за?ы ?олданылады.

Ж?кті те?із тасымалдауы ?р т?рлі негізде ж?зеге асыралуы м?мкін. Егер м?ндай тасымалдау те?із тасымалдаушысыны? б?кіл немесе жарты, я?ни бір б?лігін беруді ?сынбайтын болса, онда тасымалдау?а ?атысушалырды? арасында?ы ?атынас коноссаментпен р?сімделеді.

1924жылы Брюссельде коносамент туралы кейбір ережелерді унификациялау туралы конвенция жасалды. Б?л конвенцияны ?ыс?аша «Гаага ережесі» деп атайды. ?азіргі заманда б?л конвециясы ?олдану?а байланысты ?згерістер енгізілген.

Тасымалдау шартыны? екінші тарабы болып ж?к ж?нелтуші, фрахтователь танылады.

Ж?кті ?абылдап алушы т?л?а болып белігленген жерде о?ан ж?кті беруін немесе жолда келе жат?ан ж?кті беруді талап ете алатын танылады.

1924жылы Гаага ережелері боыйнша ?арастырыл?ан м?селелер:

1)коносаментті? м?ртебесі

2)тасымалдаушыны? жауапкершілігі

3)тасымалдаущыны? жауапкершіліктен босатылуы

4)арыз беру жа?дайы.

Егер тараптар Гаага ережесін ?олданатын болса – б?л ереже бойынша аса ?ауіпті ж?ктерді ж?не жануарларды тасымалдамайды.

Гаага ережесі бойынша тасымалдаушыны? міндеттері:

1)тасымалдаушы кемені ж?зуге дайынды? жасау керек. Ол ?шін техникалы? ??ралдарын ?арап, ?алай ж?ретінін ?арастыру керек.

2)экипажды дайындау керек;

3)егер тез б?зылатын та?амдар болса, олар ?шін арнайы бір б?лме б?лу керек.

Егер тасымалдаушы ж?к берушіден ж?кті ?абылда?ан кезде ж?кті? саны мен сапасы инвойс бойынша с?йкес келмесе, онда тасымалдаушы коносаментті? шетіне ж?кті? саны мен сапасы с?йкес емес деп жазады да б?ны «Лас коносамент» деп атайды.

Егер ??жат бойынша ж?не фактілі т?рде тексерілгенде саны мен сапасы с?йкес болатын болса, онда тасымалдаушы «Таза коносамент» ж?к ж?нелтушіге ?сынады.

Гаага ережесі бойынша тасымалдаушы 13жа?дайда жауапкершіліктен босатылады. Жалпы б?ны форс-мажорлы? жа?дай деп атайды ж?не де новигациялы? ?атерліктер бойынша да босатылады. Ал егер тасымалдаушы кін?сіздігін д?лелдей алмайтын болса, жауапкершілікке тартылады. Ж?к ?абылдаушы ж?кті ?абылдан?аннан кейін ж?кті ?арап шы?уы керек. Ж?кті? саны жетіспеуіне байланысты ж?к тасымалдаушы?а ?ш к?н ішінде жазбаша т?рінде хабарлау?а міндетті. Талап мерзімі-1жыл. Гаага ережесіне 1968жылы ?згертулер енгізіліп, ол 1978жылы к?шіне енді. Осы конвенцияны ?ыс?аша «Правила Висби»деп атайды.

Висби ережелеріні? ерекшеліктері – тек ?ана конвенция?а ?осыл?ан мемлекеттер арасында ?олданылады ж?не тасымалдаушы жауапты болатын болса, ол ж?кті? а?ысын т?леу керек. Осы ереже бойынша ?р ж?кті? орнына 10000 франк т?леу керек. Ал егер ж?кті? орнын аны?тай алмаса, онда ?рбір ж?кті? брутто кг. бойынша ?лшенеді.

1кг брутто-30франк пуанкаре

1франк пуан каре – 65,5мг. 900алтын б?йым сынамасы

?азіргі заманда сауда ж?гін жеткізу ?шін те?із тасымалдауында чартер шарттары ?олданылады. Б?л к?бінесе делдеалды? ар?ылы жасалатын шарт ж?не бірнеше міндеттейтін жа?дайлары бар: стивидорлы? ж?мыс?а а?ы т?леу, диспачка, демереджге.

М?нда фрахт ж?кті? салма?ында ?арай т?ленеді. Фрахты? бірнеше т?рі бар:

1.Егер кемені? ішінде ж?к толы?ымен орын алып т?рса, ол на?ты фрахт деп аталады.

2.Ал егер ж?к жартылай толтырылса, оны? жартысы бос бол?ан жа?дайда м?ндай фрахтты «?кіл» фрахт деп атайды.

3.Аванс берілген фрахт. М?нда ж?кті тиер алдында алдын ала фрахт т?лейді.

4. Алдын ала фрахт. Алдын ала фрахтты? аванс фрахтынан айырмашылы?ы – 100%т?леу керек.

?рбір ж?кті? орнына 835СДР т?ленеді, ал ?рбір брутта кг/?а-25СДР т?ленеді.

1СДР-1,37$

Францияда 100кг/ды-квинтал дейді

Ал Германияда-двойной центнер. М?найды м?ндай тасымалдауда баррельмен, ал бидайды бушельмен есептейді.

1баррель-42галлон

1галлон-4,546л.