К?шіп келушіні? к?шіп келушілерді ба?ылау бекеті жанында?ы уа?ытша ?стау орнында т?рудан, к?шіп келушілерді уа?ытша орналастыру орталы?ынан, уа?ытша болу ?шін к?ші-?он кызметіні? аумакты? органы белгілеген орында т?рудан жалтаруы, сол сия?ты оны? ?аза?стан Республикасындагы ???ыкты? м?ртебесін аныктау кезінде сонда т?ру ережелерін б?зуы, ескерту жасау немесе ?аза?стан Республикасыны? аума?ынан ?кімшілік жолмен шы?арып жібере отырып немесе онсызайлы? есептік к?рсеткішті? бестен он?а дейінгі м?лшерінде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.

?аза?стан Республикасы Азаматтык іс ж?ргізу кодексіні? 32-бабы талап ?оюшыны? тандауы бойынша сотты? соттауына жат?ызу. Жала?ыны, зейнета?ыны ж?не ж?рдема?ыны ?ндіріп алу туралы талаптар, сондай-а? за?сыз соттаудан, ?ылмысты? жауап?а за?сыз тартудан, б?лтартпау шараларын за?сыз ?олданудан не ?кімшілік ?амау т?рінде ?кімшілік жазаны за?сыз колданудан азамат?а келтірілген зиянды ?теуге байланысты е?бек, зейнеткерлік ж?не т?р?ын ?й ???ы?тарын ?алпына келтіру туралы талаптар талап ?оюшыны? т?ратын жері бо­йынша ?ойылуы м?мкін. ?кімшілік жаза ?олдану туралы ?аулылар?а дау айту ж?ніндегі талаптар талап ?оюшыны? т?р?ылы?ты жері бойынша да ?ойылуы м?мкін.

?аза?стан Республикасына шетелдік ж?мыс к?шін тарту ж?не пайдалану ережелерін бірнеше рет б?зу

1. ?аза?стан Республикасыны? аума?ында у?кілетті органны? тиісті р??сатынсыз ж?рген шетелдіктер мен азаматтыгы жо? адамдарды ж?мыс берушіні? ж?мыс?а бірнеше рет ?абылдауы, 500-700 АЕК-ке дейінгі м?лшерде не соттал?ан адамны? 5—7 ай?адейінгі кезендегі жала?ысы немесе ?зге табыс м?лшерінде айыпп?л салу?а не 100-200 са?аткадейінгі мерзімге ?о?амды? ж?мыс?а тарту?а жазаланады.

Ж?мыс берушіні? ?аза?стан Республикасында шетел ж?мыс к?шін пайдалану ережелерін бірнеше рет б?зуы 700-900 АЕК-ке дейінгі м?лшерде не соттал?ан адамны? 7 айдан7 жыл?а дейінгі кезендегі жала?ысы немесе ?зге табысы м?лшерінде айыпп?л салу?а не 140 са?ат?а дейінгі мерзімге ?о?амды? ж?мыс?а тарту?а жазаламады.

1. ?ызметкерді жеке пи?ылмен ж?мыстан за?сыз босату, сотты? ж?мыста ?айта ?алпына келтіру туралы шешімін орындамау, сол сия?ты азаматтарды? ???ы?тары мен занды м?дделеріне елеулі зиян келуіне ?кеп со??ан е?бек туралы зандарды ?зге де б?зу -100-200 АЕК-ке дейінгі м?лшерде немесе сот-тал?ан адамны? 1 айдан 2-ай?а дейінгі кезендегі жала?ысыны? немесе ?зге табысыны? м?лшерінде айыпп?л салу?а не 5 жыл?а дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды ат?ару немесе белгілі бір ?ызметпен айналысу ???ы?ынан айыру?а жазаланады.

2. Бас?ару ?ызметін аткарушы адамны? а?ша ?аражатын ?зге ма?саттар?а пайдаланумен байланысты жала?ыны? толы? к?лемінде ж?не белгіленген мерзімде т?ленуін бірнеше рет кідіртуі 300-700 АЕК-ке дейінгі м?лшерде немесе соттал?ан адамны? 3-7 ай?а дейінгі кезендегі жала?ысы м?лшерінде айыпп?л салынады немесе белгілі бір ?ызметпен айналысу ???ы?ынан айыру?а жазаланады.

152-бап. Е?бекті ?ор?ау ережелерін б?зу м?селелеріне арнал?ан. Демек, ?аза?стан Республикасы за?намасы ж?мыс беруші мен ж?мысшыны? арасында?ы ?атынастарды жан-жа?ты реттейді ж?не ?ор?айды. ?аза?стан Республикасыны? Е?бекті ?ор?ау туралы за?ы (22.12.93) мен ?аза?стан Республикасыны? Е?бек туралы зандарыны? нормалары ж?мысшыны? ??кыктарын ?ор?айды.

?азакстан Республикасыны? «Е?бек туралы За?ы» ?аза?стан Республикасыны? аума?ында?ы е?бек ?атынастарын реттейді. 3-бапта: «Егер Конституцияда, зандарда ж?не ?аза?стан Республикасы бекіткен халы?аралык шарттарда ?згеше к?зделмесе, осы за?ны? к?ші ?аза?стан Республикасыны? аума?ында е?бек ?ызметін ж?зеге асыратын шетелдіктерге ж?не азаматты?ы жо? адамдар?а да ?олданылады» делінген, я?ни ж?мыс беруші мемлекетті? за?ы келген е?бекші-иммигранттар?а таралады.

Мысалы, «Шетел инвестициялары туралы» Занда (27.12.94) ?азакстан Республикасында ж?мыс істейтін шетел азаматтарыны? е?бек катынастары 24-25-баптарымен реттелген.

К?шіп келушіні? к?шіп келушілерді ба?ылау бекеті жанында?ы уа?ытша ?стау орнында т?рудан, к?шіп келушілерді уа?ытша орналастыру орталы?ынан, уа?ытша болу ?шін к?ші-?он кызметіні? аумакты? органы белгілеген орында т?рудан жалтаруы, сол сия?ты оны? ?аза?стан Республикасындагы ???ыкты? м?ртебесін аныктау кезінде сонда т?ру ережелерін б?зуы, ескерту жасау немесе ?аза?стан Республикасыны? аума?ынан ?кімшілік жолмен шы?арып жібере отырып немесе онсызайлы? есептік к?рсеткішті? бестен он?а дейінгі м?лшерінде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.

?аза?стан Республикасы Азаматтык іс ж?ргізу кодексіні? 32-бабы талап ?оюшыны? тандауы бойынша сотты? соттауына жат?ызу. Жала?ыны, зейнета?ыны ж?не ж?рдема?ыны ?ндіріп алу туралы талаптар, сондай-а? за?сыз соттаудан, ?ылмысты? жауап?а за?сыз тартудан, б?лтартпау шараларын за?сыз ?олданудан не ?кімшілік ?амау т?рінде ?кімшілік жазаны за?сыз колданудан азамат?а келтірілген зиянды ?теуге байланысты е?бек, зейнеткерлік ж?не т?р?ын ?й ???ы?тарын ?алпына келтіру туралы талаптар талап ?оюшыны? т?ратын жері бо­йынша ?ойылуы м?мкін. ?кімшілік жаза ?олдану туралы ?аулылар?а дау айту ж?ніндегі талаптар талап ?оюшыны? т?р?ылы?ты жері бойынша да ?ойылуы м?мкін.

?аза?стан Республикасына шетелдік ж?мыс к?шін тарту ж?не пайдалану ережелерін бірнеше рет б?зу

1. ?аза?стан Республикасыны? аума?ында у?кілетті органны? тиісті р??сатынсыз ж?рген шетелдіктер мен азаматтыгы жо? адамдарды ж?мыс берушіні? ж?мыс?а бірнеше рет ?абылдауы, 500-700 АЕК-ке дейінгі м?лшерде не соттал?ан адамны? 5—7 ай?адейінгі кезендегі жала?ысы немесе ?зге табыс м?лшерінде айыпп?л салу?а не 100-200 са?аткадейінгі мерзімге ?о?амды? ж?мыс?а тарту?а жазаланады.

Ж?мыс берушіні? ?аза?стан Республикасында шетел ж?мыс к?шін пайдалану ережелерін бірнеше рет б?зуы 700-900 АЕК-ке дейінгі м?лшерде не соттал?ан адамны? 7 айдан7 жыл?а дейінгі кезендегі жала?ысы немесе ?зге табысы м?лшерінде айыпп?л салу?а не 140 са?ат?а дейінгі мерзімге ?о?амды? ж?мыс?а тарту?а жазаламады.

1. ?ызметкерді жеке пи?ылмен ж?мыстан за?сыз босату, сотты? ж?мыста ?айта ?алпына келтіру туралы шешімін орындамау, сол сия?ты азаматтарды? ???ы?тары мен занды м?дделеріне елеулі зиян келуіне ?кеп со??ан е?бек туралы зандарды ?зге де б?зу -100-200 АЕК-ке дейінгі м?лшерде немесе сот-тал?ан адамны? 1 айдан 2-ай?а дейінгі кезендегі жала?ысыны? немесе ?зге табысыны? м?лшерінде айыпп?л салу?а не 5 жыл?а дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды ат?ару немесе белгілі бір ?ызметпен айналысу ???ы?ынан айыру?а жазаланады.

2. Бас?ару ?ызметін аткарушы адамны? а?ша ?аражатын ?зге ма?саттар?а пайдаланумен байланысты жала?ыны? толы? к?лемінде ж?не белгіленген мерзімде т?ленуін бірнеше рет кідіртуі 300-700 АЕК-ке дейінгі м?лшерде немесе соттал?ан адамны? 3-7 ай?а дейінгі кезендегі жала?ысы м?лшерінде айыпп?л салынады немесе белгілі бір ?ызметпен айналысу ???ы?ынан айыру?а жазаланады.

152-бап. Е?бекті ?ор?ау ережелерін б?зу м?селелеріне арнал?ан. Демек, ?аза?стан Республикасы за?намасы ж?мыс беруші мен ж?мысшыны? арасында?ы ?атынастарды жан-жа?ты реттейді ж?не ?ор?айды. ?аза?стан Республикасыны? Е?бекті ?ор?ау туралы за?ы (22.12.93) мен ?аза?стан Республикасыны? Е?бек туралы зандарыны? нормалары ж?мысшыны? ??кыктарын ?ор?айды.

?азакстан Республикасыны? «Е?бек туралы За?ы» ?аза?стан Республикасыны? аума?ында?ы е?бек ?атынастарын реттейді. 3-бапта: «Егер Конституцияда, зандарда ж?не ?аза?стан Республикасы бе

< ![endif]—>

К?шіп келушіні? к?шіп келушілерді ба?ылау бекеті жанында?ы уа?ытша ?стау орнында т?рудан, к?шіп келушілерді уа?ытша орналастыру орталы?ынан, уа?ытша болу ?шін к?ші-?он кызметіні? аумакты? органы белгілеген орында т?рудан жалтаруы, сол сия?ты оны? ?аза?стан Республикасындагы ???ыкты? м?ртебесін аныктау кезінде сонда т?ру ережелерін б?зуы, ескерту жасау немесе ?аза?стан Республикасыны? аума?ынан ?кімшілік жолмен шы?арып жібере отырып немесе онсызайлы? есептік к?рсеткішті? бестен он?а дейінгі м?лшерінде айыпп?л салу?а ?кеп со?ады.

?аза?стан Республикасы Азаматтык іс ж?ргізу кодексіні? 32-бабы талап ?оюшыны? тандауы бойынша сотты? соттауына жат?ызу. Жала?ыны, зейнета?ыны ж?не ж?рдема?ыны ?ндіріп алу туралы талаптар, сондай-а? за?сыз соттаудан, ?ылмысты? жауап?а за?сыз тартудан, б?лтартпау шараларын за?сыз ?олданудан не ?кімшілік ?амау т?рінде ?кімшілік жазаны за?сыз колданудан азамат?а келтірілген зиянды ?теуге байланысты е?бек, зейнеткерлік ж?не т?р?ын ?й ???ы?тарын ?алпына келтіру туралы талаптар талап ?оюшыны? т?ратын жері бо­йынша ?ойылуы м?мкін. ?кімшілік жаза ?олдану туралы ?аулылар?а дау айту ж?ніндегі талаптар талап ?оюшыны? т?р?ылы?ты жері бойынша да ?ойылуы м?мкін.

?аза?стан Республикасына шетелдік ж?мыс к?шін тарту ж?не пайдалану ережелерін бірнеше рет б?зу

1. ?аза?стан Республикасыны? аума?ында у?кілетті органны? тиісті р??сатынсыз ж?рген шетелдіктер мен азаматтыгы жо? адамдарды ж?мыс берушіні? ж?мыс?а бірнеше рет ?абылдауы, 500-700 АЕК-ке дейінгі м?лшерде не соттал?ан адамны? 5—7 ай?адейінгі кезендегі жала?ысы немесе ?зге табыс м?лшерінде айыпп?л салу?а не 100-200 са?аткадейінгі мерзімге ?о?амды? ж?мыс?а тарту?а жазаланады.

Ж?мыс берушіні? ?аза?стан Республикасында шетел ж?мыс к?шін пайдалану ережелерін бірнеше рет б?зуы 700-900 АЕК-ке дейінгі м?лшерде не соттал?ан адамны? 7 айдан7 жыл?а дейінгі кезендегі жала?ысы немесе ?зге табысы м?лшерінде айыпп?л салу?а не 140 са?ат?а дейінгі мерзімге ?о?амды? ж?мыс?а тарту?а жазаламады.

1. ?ызметкерді жеке пи?ылмен ж?мыстан за?сыз босату, сотты? ж?мыста ?айта ?алпына келтіру туралы шешімін орындамау, сол сия?ты азаматтарды? ???ы?тары мен занды м?дделеріне елеулі зиян келуіне ?кеп со??ан е?бек туралы зандарды ?зге де б?зу -100-200 АЕК-ке дейінгі м?лшерде немесе сот-тал?ан адамны? 1 айдан 2-ай?а дейінгі кезендегі жала?ысыны? немесе ?зге табысыны? м?лшерінде айыпп?л салу?а не 5 жыл?а дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды ат?ару немесе белгілі бір ?ызметпен айналысу ???ы?ынан айыру?а жазаланады.

2. Бас?ару ?ызметін аткарушы адамны? а?ша ?аражатын ?зге ма?саттар?а пайдаланумен байланысты жала?ыны? толы? к?лемінде ж?не белгіленген мерзімде т?ленуін бірнеше рет кідіртуі 300-700 АЕК-ке дейінгі м?лшерде немесе соттал?ан адамны? 3-7 ай?а дейінгі кезендегі жала?ысы м?лшерінде айыпп?л салынады немесе белгілі бір ?ызметпен айналысу ???ы?ынан айыру?а жазаланады.

152-бап. Е?бекті ?ор?ау ережелерін б?зу м?селелеріне арнал?ан. Демек, ?аза?стан Республикасы за?намасы ж?мыс беруші мен ж?мысшыны? арасында?ы ?атынастарды жан-жа?ты реттейді ж?не ?ор?айды. ?аза?стан Республикасыны? Е?бекті ?ор?ау туралы за?ы (22.12.93) мен ?аза?стан Республикасыны? Е?бек туралы зандарыны? нормалары ж?мысшыны? ??кыктарын ?ор?айды.

?азакстан Республикасыны? «Е?бек туралы За?ы» ?аза?стан Республикасыны? аума?ында?ы е?бек ?атынастарын реттейді. 3-бапта: «Егер Конституцияда, зандарда ж?не ?аза?стан Республикасы бекіткен халы?аралык шарттарда ?згеше к?зделмесе, осы за?ны? к?ші ?аза?стан Республикасыны? аума?ында е?бек ?ызметін ж?зеге асыратын шетелдіктерге ж?не азаматты?ы жо? адамдар?а да ?олданылады» делінген, я?ни ж?мыс беруші мемлекетті? за?ы келген е?бекші-иммигранттар?а таралады.

Мысалы, «Шетел инвестициялары туралы» Занда (27.12.94) ?азакстан Республикасында ж?мыс істейтін шетел азаматтарыны? е?бек катынастары 24-25-баптарымен реттелген.

кіткен халы?аралык шарттарда ?згеше к?зделмесе, осы за?ны? к?ші ?аза?стан Республикасыны? аума?ында е?бек ?ызметін ж?зеге асыратын шетелдіктерге ж?не азаматты?ы жо? адамдар?а да ?олданылады» делінген, я?ни ж?мыс беруші мемлекетті? за?ы келген е?бекші-иммигранттар?а таралады.

Мысалы, «Шетел инвестициялары туралы» Занда (27.12.94) ?азакстан Республикасында ж?мыс істейтін шетел азаматтарыны? е?бек катынастары 24-25-баптарымен реттелген.