Колонизаторлар ?здеріні? ???ы?ты? институттарын енгізу кезінде ?арапайым ???ы?ты? бір б?лігін ж?не африкалы? сот ?ндірісі ???ы?ын са?тау саясатын ж?ргізді, ?йткені б?л ???ы? оларды? ма?саттарына ?айшы келмейтін.  Осылай колониалды? бас?аруды? кезінде дуалистік ???ы?ты? ж?йе ?алыптасты. Біріншісі негізінен ?кімшілік, сауда, ?ылмысты? ???ы?ты ?амтитын. А. Эллотты? айтуынша, ?арапайым ???ы?, бас?аруды же?ілдетіп ж?не т?ртіпті? са?талуына ?сер еткендіктен, жалпы ???ы?ты? соттарында ?олданылатын. Д?ст?рлі салалар – жер иелену, отбасы ж?не м?рагерлік ???ы?тар  (?мір кезіндегі меншікті б?лу, кейбір азаматты? міндеттемелер) – ?арапайым ???ы?ты? ?рекет ету ???ы?ына жатты.

Д?ст?рлі жалпы ???ы?ты? дамуыны? екінші кезе?і ХІХ ?. Африкалы? колонизациямен байланысты, б?л кезде континентті? за?герлік ?міріне к?птеген ?згерістер енгізді.

Африка елдеріні? ?азіргі заман?ы ???ы?ты? ж?йесі.

Африкалы? ???ы?ты? дамуыны? ?шінші кезе?і Африканы? ?лтты? т?уелсіздігін алуымен байланысты. М?нда екі ?рдіс бай?алады. Бір жа?ынан, ?згеріссіз ?ал?ан б?рын?ы принциптер, за?дар ж?не нормативтік актілер бол?ан. Бас?а жа?ынан африкалы? елдерді? ?лтты? ???ы?ты? ж?йесі жылдам дамыды.

Африкалы? ???ы?ты? жан?яны? ?азіргі заман?ы даму кезе?і ???ы?ты? к?псалалы?пен сипатталады, біра? м?нда оригиналды за?ды? ??рылымдар?а аны? ?рдіс ж?не ???ы?ты? реттеуді? ?дістері бар. Африкалы? халы?аралы? бірлестіктер мен институттарды? нормаларды? ж?не халы?аралы? ???ы?ты? жалпы нормалары ?сер етеді. К?птеген африкалы? елдерді? жалпы ?рдісі болып жалпы аума?ты? ???ы?ты? ж?йені? ?алыптасуы жатады. Конституциялы? ???ы?ты? за?ды? негіз ретіндегі мемлекеттік т?уелсіздікті? ?арапайым, колониалды? ж?не а?ылшын ???ы??ыны? нормалары жалпыаума?ты? ???ы?ты? нормаларына ?алыптасады. Оны? ?айнар к?здері ?алыптасы кезе?інде

  1. Африка елдеріні? ?азіргі заман?ы ???ы?ты? ж?йесі.