А?ылшынды? жалпы ???ы?ты? ?алыптасуы.

А?ылшын жалпы ???ы?ы а?ылшын колонизациясы н?тижесінде к?птеген елдерге ке? тара?ан. ?азіргі заманны? ???ы?ты? ж?йесіні? т?ртінші б?лігінен кем емес б?лігі – Британды? Бірлестікті? ???ы?ты? ж?йесіне кіретін елдер.

А?ылшын ???ы?ыны? доминиондар мен м?дделі елдерге  ауыстыру т?сілі ???ы?ты? салаларыны? кодификациясы бол?ан. ?лтты? т?уелсіздікті жариялау?а байланысты б?йры?тар Конституция туралы Ке?есте континуитет принципін бекітеді. Ке?естегі б?йры?тар «бар ???ы?ты?» терминінде не т?сіндірілетінін т?сіндіреді.

Т?уелсіз мемлекеті? ?алыптасуына дейінгі пайда бол?ан ???ы? салаларыны? ?сері мол болды (?ылмысты?, азаматты?).

Англияны? прецеденттік ???ы?ы.

А?ылшын жалпы ???ы?ы Британды? Бірлестікті? дамуына негізгі фактор болып табылады. Бірлестіктер елдеріні? ???ы?ты? ж?йелеріні? ??састы?ы за?герлік сананы?, ???ы?ты? доктрина, сотты? т?жірибе болып табылады.

Британды? Бірлестік елдеріні? сотты? т?жірибесінде салыстырмалы прецеденттік ???ы? ке? тара?ан. «Бірлестік ???ы?ыны? бюллетені» журналында , за?герлер ?з елдері мен Англяны? прецеденттік ???ы?ы білімімен шектелетін уа?ыт артта ?алды деп айтыл?ан. А?ылшын сотты? істері соттарда ж?не Британды? Бірлеістікті? елдеріні? ?алым – за?герлерді? е?бектерінде к?рініс табады. Біра? а?ылшын соттары да Бірлестікті? елдеріні? прецеденттік ???ы?ына с?йенеді. Б?л т?жірибе ?зара сипат алды.

А?ылшынды? жалпы ???ы?ты? ??рылымы, к?здері ж?не негізгі топтары.

Британды? Бірлестікті? ?ал?ан елдерінде а?ылшын жалпы ???ы?ы ?лтты? ???ы?ты бір элементі болып табылады. Оларды? кейбіреуінде а?ылшын жалпы ???ы?ы елді? ???ы?ты? ж?йесіні? негізін ??райды (Антигуа ж?не Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминика, штаты Нигери ж?не, Сент-Винсент ж?не Гренадины, Вануату, Тринидад ж?не Тобаго, Ямайка), ал кейбіреулерінде ол жеке ???ы?ты? салаларында за?намалы? актілермен ж?не кодекстермен толы?тырыл?ан.

?азіргі кезде Британды? Бірлестікті? барлы? елдерінде а?ылшын жалпы ???ы?ыны? ж?йесі ?рекет етеді.