Ахмет Йасауи

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Сталинградта?ы ?йгілі «Павлов ?йін» ?ор?ау?а ?атыс?ан о?т?стік-?аза?станды? жауынгер? Т.Мырзаев

Суретші Н.Хлудовты? шы?армалары? К?ш, Мал айдау

С?лтан Байма?амбетов жауды? арнайы салын?ан ?ор?аныс ?ясыны? о? жаудырып т?р?ан аузын кеудесімен жауып, ?аза тапты? Ленинград ?шін шай?аста

Сы?ана? ?аласыны? ма?ында орналас?ан бір к?мбезді кесене? К?ккесене  Read the rest of this entry »

Петербург келісімі

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

1856 ж?не 1905 жылдар арасында патша ?кіметіні? к?шпенді ?аза?тарден тартып ал?ан жер к?лемі? 4 млн.десятина

1859 жылы ?лы ж?з бен ?ыр?ыз еліні? солт?стік шекарасына т?р?ызыл?ан бекініс? К?стек

1859 жылы ?лы ж?з жерінде салын?ан бекініс? К?стек бекінісі Read the rest of this entry »

XIX ?асыр

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

XIV-XV ?асырларда?ы с?улет ?неріні? тамаша ?лгісін к?рсеткен кесене? Д?уітбек кесенесі

XIV-XV ?асырлардан ?лі к?нге дейін т?рбиелі м?ні зор батырлы?, ?негелік мазм?нда?ы ертегілерді? бірі? Жоямерген

XIV-XV ?асырларды? аралы?ында белгілі бол?ан ?збек а?ыны Хорезмиді? ?деби шы?армасыны? аты? Мухаббатнама Read the rest of this entry »

А?ыра?ай т?бінде

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

А?молада?ы Отанына опасызды? жаса?андар ?йелдеріне арнал?ан лагерьде (АЛЖИР) ?йелі мен ?ызы азап шекті? Т.Рыс??ловты?

Алашорда ?кіметіні? ??рыл?ан жылы? 1917 ж

Алашорданы? уа?ытша орналас?ан жері? Семей

Ал?аш?ы адамдарды? тобырдан кейінгі топтасу ж?йесі? Рулы?

Ал?аш?ы б?кілхалы?ты? Президент сайлауы? 1991 ж. 1 желто?санда болды Read the rest of this entry »

Отан со?ысы

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

1747 ж. орыс патшасына Елизавета Петровнаны? Алтай ??іріндегі тау-кен к?сіпорындары ж?ніндегі шешім? Орыс патшалары отбасыларыны? меншігі деп жариялады

1783-1797 жылдары С.Дат?лы баста?ан к?терілісті? ?амты?ан айма?ы? Кіші ж?з

1783-1797 жылдарында?ы к?терілісті? ?амты?ан аума?ы? Кіші ж?з Read the rest of this entry »

«Реквизициялан?ан ж?мысшылар» 1917 жылды? шілдесінде Верныйда ??р?ан ?йым? ?ара ж?мысшылар ода?ы

«Сабала?» атан?ан Абылай келіп ?осыл?ан ?кесімен а?айындас Орта ж?зді? ханы? ?білмамбет

«Сібір ?аза?тарыны? Жар?ысы» бойынша ауыл старшындары сайланды? 3 жыл?а

«Сібір ?аза?тарыны? жар?ысы» бойынша Орта ж?з айма?тарыны? ?кімшілік бірлікке б?лінуі? округ, ауыл, болыс Read the rest of this entry »

Алаша хан

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

«1899 жылдан кейін ?аза?тар мен орыстар арасында?ы этносты? жанжалдар далада?ы ?мірді? сипатты белгісіне айналды», -деп жазды? Т.Рыс??лов

«XX ?асырды? Гомері» атан?ан а?ын? Ж.Жабаев

«Азат» азаматты? ?оз?алысын ?йымдастырушыларды? кокейскесті арманы? ?аза?станны? егеменді ел болуы

«Алаш» с?зін жиі кездестіретін ?аза? хал?ыны? а?ызы? Алаша хан Read the rest of this entry »