??н мемлекеті

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

А? Орданы? к?ш-?уатын ны?айт?ан хан? ?рыс хан

А? Орданы? саяси орталы?ы бол?ан ?ала? Сы?ана?

Б.з.б. II-I ?асырларда ?ытай елімен сауда байланысын жаса?ан? ?йсін мемлекеті

Баба с?лтанны? астырын жіберген адамдарды Ха?назар ханды, оны? туыстарын ?лтірген жыл? 1580 жылы Read the rest of this entry »

1930 жылдары театрлар ашыл?ан ?аза?стан ?алалары? Семей? ?ара?анды

1990 жылды? маусымынан 1991 жылды? маусымына дейін бір жылды? ішінде ашыл?ан республика бойынша ?аза? тілінде т?лім беретін мектепті? саны? 155

1991 жылы желто?санда?ы Алматы кездесуінде басшылары ядролы? ?ару?а байланысты біріккен шаралар туралы келісімге ?ол ?ой?ан мемлекеттер? ?аза?стан, Ресей, Украйна, Беларусь Read the rest of this entry »

Кіші ж?з руы

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Ресей мен ?о?ан арасында?ы ?а?ты?ыста ?аза? феодалдарыны? ?ста?ан позициясы? Екіге б?лініп, екі жа?та да о?ысты

Ресей мен ?ытай арасында?ы сауданы? дамуына кедергі бол?ан? мемлекетаралы? келісімні? жо?ты?ы

Ресей ?кіметі ?улиеата, Т?ркістан бекіністерін басып алды? 1864 жылы Read the rest of this entry »

?лт-азатты? ?оз?алыс

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?терілісті? негізгі сипаты? Отаршылды??а ?арсы

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?терілісті? ірі орталы?ы? Жетісу

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?терілісті? ірі орталы?тары? Тор?ай ж?не Жетісу Read the rest of this entry »

Успен кеніші

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

XIV-XV ?асырларда халы?аралы? ?арым-?атынастарда с?здік ретінде пайдалын?ан е?бекті? аты? Кодекс куманикус

XVII ?асырды? басында ?аза? ханды?ында бір мезгілде билік ??р?ан екі хан? Есім, Т?рсын

XVIII ?. Iiтысында ?аза? жерлерін ?алпына келтіріп, Билік ж?ргізген хан: Абылай

XVIII ?. Кіші ж?здегі шаруалар к?терілісіне басшылы? етті? Сырым Дат?лы Read the rest of this entry »

1886 жыл?ы «Ережеге» сай ??рыл?ан жергілікті м?сылман т?р?ындарыны? ісін ?арайтын т?менгі сот буыны? Халы? соты

1886 жыл?ы «Ережеге» сай уездік ж?не болысты? т?р?ындар?а ?атысты м?селелерді шешетін сот жиыны? Соттарды? т?тенше сот жиыны

1888 жылы ?скемен уезіндегі кен ?ндірісіндегі ?аза? ж?мысшылары ереуіліні? н?тижесі? Ж?мысшыларды? жала?ысы артты Read the rest of this entry »

Трактор зауыты

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

1940-1950 жылдары ?удалау?а іліккен к?ронекті ?аза? ?алымдары? Е.Ысмайлов, Б.С?лейменов, С.Ке?есбаев

1941 жылы лениградты?тар?а «Ленинградты? ?ренім» деген жырын арна?ан ?аза? а?ыны? Ж.Жабаев

1946 жылы маусымда ??рылды? ?аза? КСР ?ылым академиясы Read the rest of this entry »