1-та?ырып. Криминалистиканы? п?ні, ж?йесi, мiндеттерi мен ?дiстерi.

Криминалистика п?ні. Криминалистика зерттейтiн объективтiк шынды? за?дылы?тары.

Криминалистиканы? ж?йесi: Криминалистикалы? техниканы? жалпы теориясы, криминалистикалы? тактика, криминалистикалы? методика. Криминалистиканы? негiзгi т?сiнiктерi мен санаттары. ?ылыми бiлiм ж?йесiндегi криминалистиканы? алатын орны. Криминалистика ж?не ???ы?ты? ?ылымдар. Криминалистиканы? жедел iздестiру ?ызметi теориясы, логика, психология, этика, жаратылыс тану ж?не техникалы? ?ылымдарымен байланысы.

?азiргi кезде ?ылмысты? алдын алу, тергеу ж?не ашу ж?мысын iске асыруды iшкi iстер органдарымен ?амтамасыз етудегi криминалистиканы? мiндеттерi.

Криминалистика ?дiстерi туралы iлiм. Криминалистика ?дiстерiнi? жiктемесi мен сипаттамасы. Криминалистика ?дiстерi мен ?ылмыспен к?рес жолында?ы практикалы? органдар ?дiстерiнi? ара?атынасы.

?аза?стан Республикасы ж?не шетел мемлекеттерiндегi криминалистиканы? даму тарихы мен ?азiргi жа?дайы.

2-та?ырып. Криминалистикалы? идентификация теориясы ж?не диагностика, оларды? ?олданбалы ма?ынасы.

Криминалистикалы? идентификация т?сiнiгi. Криминалистикалы? идентификацияны? ?ылыми негiзi мен мiндеттерi.

Идентификация жа?дайлары. Криминалистикалы? идентификация субъектiлерi мен объектiлерi, оларды? т?рлерi мен нысандары. Идентификация ж?не белгiлi бiр топ?а жат?ызу. Криминалистикалы? идентификацияны iске асыру.

Криминалистикалы? идентификацияны? негiзгi т?сiнiктерi: зат белгiсi, идентификациялы? белгi, идентификациялы? аралы?, идентификациялы? ала? ж?не т.б.

Криминалистикалы? идентификация теориясы ?а?идаларыны? ?ылмысты ашуда?ы т?жiрибелiк ма?ынасы.

Криминалистикалы? диагностика т?сiнiгi ж?не м?нi. Криминалистикалы? диагностиканы iске асыру. Криминалистикалы? диагностиканы? ?ылмысты тергеп ашуда?ы ма?ынасы.