Ж?нібек пен Керей

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?абыр?а сыртын ?семдеу ісінде ?аза?ты? д?ст?рлі ою-?рнегі (та?дай, ж?рекше) ке? ?олданыл?ан кесене? Алаша хан кесенесі

?абыр?алары тере? к?білген, к?лемі 40-60 шаршы метр болатын мезолиттік баспана табыл?ан озен а??ары? Есіл

?аза? АКСР-н ??ру туралы декрет шы?ты? 1920 жылы 20-тамыз

?аза? АКСР-ны? ??рыл?анын жарияла?ан ??жат? ?аза? АКСР-ны? ??рылуы ж?ніндегі декрет

?аза? даласын бас?ару ж?ніндегі «Ережені?» жобасын дайындайтын далалы? комиссия ??рылды? XIX ?. 60 жылдары

?аза? даласында капиталитік ?атынастарды? дами баста?ан мерзімі? XIX ?асырды? ортасы

?аза? депутаттары Ке?естеріні? А?мола уездік съезі Алашорда автономиясын теріске шы?ар?ан ?арар ?абылданды? 1918 жыл, наурыз

?аза? жерінде т???ыш сауда ж?рме?кесі Б?кей ордасында ашылды? 1832 ж.

?аза? КСР ?ылым Академиясы ашылды? 1946 ж

?аза? КСР Жо?ар?ы Сотыны? ?ылмысты істер ж?ніндегі коллегиясыны? ?кімімен Е.Бекмаханов бас еркіндігінен айырылды? 25 жыл?а

?аза? хал?ыны? ата?ты хандары, билері, с?лтандары, батырлары Абылайды хан етіп сайлады? 1771 ж.

?аза? хал?ыны? бес арысы (А. Байт?рсынов, М. Ж?мабаев, М. Дулатов, Ш. ??дайбердиев, Ж. Аймауытов) а?тал?ан жыл: 1988

?аза? хал?ыны? ??рамында?ы ірі тайпа, ?азір Орта ж?зді? белді бір руы? ?ыпша?

?аза? хал?ыны? ??рамында?ы ірі тайпаларды? бірі ж?не Орта ж?зді? руы? Найман

?аза? хал?ыны? ??рылуына байланысты ?аза? атауы біржола этникалы? сипат?а ие бол?ан уа?ыт? XV ?асырды? II жартысында

?аза? хал?ыны? ?мірінде музыканы? ?мірінде музыканы? айры?ша орын алатынын жаз?ан саяхатшы? Якуб

?аза? хал?ыны? ?ранына айнал?ан, «?аза?» атауын білдіретін с?з? Алаш

?аза? хал?ыны? этникал?ы жа?ынан ?алыптасуында басты р?л ат?ар?ан? А? Орда тайпалары

?аза? ханды?ында он немесе он бес айма?тан ??рал?ан? Ру

?аза? ханды?ында ?стемдік еткен, ?лемдік діндерді? бірі? Ислам

?аза? ханды?ыны? ал?аш?ы ??рыл?ан кездегі территориясы? Шу мен Талас ?зендері ма?ы

?аза? ханды?ыны? ??рал?ан уа?ыты: XV ?. екінші жартысы

?аза? ханды?ыны? ??рамына енген ру-тайпалар ?здеріні? ен-та?баларын сал?ан жер? Та?балы Н?ра

?аза? ханды?ыны? ??рыл?ан уа?ыты? XV ?. екінші жартысы

?аза? ханды?ыны? ??рылуы ?арса?ында наймандар мекендеді? ?лытаудан Есілге дейін жерлерде

?аза? ханды?ыны? ??рылуы туралы жаз?ан тарихшы? М?хаммед Хайдар Дулати

?аза? ханды?ыны? ??рылуыны? ал?ы шарттарыны? бірі, Мына мемлекеттерді? арасында?а саяси о?и?арар?а байланысты? ?білхайыр ханды?ы мен Мо?олстан

?аза? ханды?ыны? негізін салушылар? Ж?нібек пен Керей

?аза? ханы – Керейді? ?лы? Б?рынды?