Верный бекінісі

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?лтты? ?аза? театрында т???ыш рет ?ойыл?ан пьесса? Е?лік-Кебек

?лты? ?аза? театрына к?птеген шы?армашылы? жетістіктері ?шін 1937 жылы берілген ата?? ?аза? академиялы? драма театры

?лы ж?з биі, «Жеті жар?ыны» жасау?а ?атыс?ан? Т?ле би

?лы ж?здегі ?о?ан ханды?ыны? тірегі Тауш?бек бекінісін орыс ?скерлеріні? ?ант?гіссіз басып ал?ан жылы? 1851 жылы 7 шілде

?лы Ж?зді? приставты?ы ?апалдан Верный?а ауыстырыл?ан жыл? 1855 жыл

?лы Отан со?ысы басталды? 1941 жылы

?лы Отан со?ысы жылдарында 18 жасар е? жас ?аза?станды? Ке?ес Ода?ыны? Батыры атанды? Ж.Елеусізов

?лы Отан со?ысы жылдарында Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан ?аза?станды?тарды? саны? 500-ге жуы?

?лы Отан со?ысына дейінгі жылдарында?ы ?аза?станда ма?ызды м?дени ?згерістерді? бірі? Халы?ты жаппай сацаттандыру

?лы Отан со?ысынан кейінгі жылдары «Жамал», «Атамекен» сия?ты суреттерді д?ниеге ?келген жас суретші? ?.Телжанов

?лы хан ата?ын ал?аннан кейін ?гедей т?р?ан ?ала? ?ара?орым

?йсін гуньмосына ба?ын?ан тайпа к?семдері атауы? Бек

?йсіндер ?рбіген ежелгі ?аза? хал?ыны? этносаяси ?ауымдасты? айма?ы? Жетісу жері

?йсіндерді? с?йы? та?ам?а арнал?ан негізгі ыдыстары жасалды? был?арыдан

?йсіндерді? Ысты?к?лді? жа?асында орналас?ан ордасы? ?ызыл А??ар

?ш савромат жауынгері жерленген ?орым? Сынтас

Фашистерді? жоспары бойынша ?аза?стан т?мендегі атал?ан рейх-комиссариаты ??рамына отар ретінде кіруге тиіс бол?ан? ?лкен Т?ркістан

Ха?назар хан билеген жылдар? 1538-1580 жж.

Ха?назар хан ?лгеннен кейін хан та?ына отыр?ан Ж?нібек ханны? немере інісі, жасы сексенге келген? Шы?ай хан

Халы? б??араны? м?дение де?гейін к?теру ма?сатнында 1924 жылы ?йысдастырыл?ан ?о?ам? Сауатсызадарды жою ?о?амы

Хан Кенесары ?асым?лы туралы тарихи шынды?ты жаз?ан жазушы? Ілияс Есенберлин

Хиуа ханы М?хамед-Рахымны? ?аза?тар?а жаса?ан жой?ын шабулы? 1820 ж

Ш.Уалихановты? ?ытайда?а д?нгендер к?терілісі туралы со??ы е?бегі жарияланды? 1865 ж

Ш.У?лиханов Верный бекінісінде болды? 1864 ж

Ш.У?лихановты? ту?ан жері? ??см?рын бекінімі

Ш.У?лихановты? шы??ан тегі? А?с?йек Шы??ыс тегі

Ша?атай ?лысына ?ара?ан жер? О?т?стік ж?не О?т?стік-шы?ыс ?аза?стан

Шайбани ?біл?айыр ?айтыс бол?ан жер: Алматы ма?ында?ы А???ыстауда

Шу ?зені бойында?ы Баласа??н ?аласында д?ниеге келген ??лама? Ж.Баласа??ни

Шы?ысты? ата?ты ?алымы? екінші ?стаз, IX-X ??. ?мір с?рген данышпан адам? ?л-Фараби

Шы??ыс хан Отырарды жаулап алуды ж?ктеді? Ша?атай мен ?гедейге

Шы??ысхан ?скери феодалды? Ман?ол Мемлекетін ??рды? XIII ?асырды? басында

Шы??ысхан Енисей ?ыр?ыздары мен теріскей Сібір халы?тарын ба?ындырды? 1207-1208 ж

Ішкі Ордада?ы хан сарайы орналысты? Жас??ста

Этнеолиттік ескерткіштер табыл?ан Ма??ыстау жеріндегі елді мекен? Шебір