Успен кеніші

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

XIV-XV ?асырларда халы?аралы? ?арым-?атынастарда с?здік ретінде пайдалын?ан е?бекті? аты? Кодекс куманикус

XVII ?асырды? басында ?аза? ханды?ында бір мезгілде билік ??р?ан екі хан? Есім, Т?рсын

XVIII ?. Iiтысында ?аза? жерлерін ?алпына келтіріп, Билік ж?ргізген хан: Абылай

XVIII ?. Кіші ж?здегі шаруалар к?терілісіне басшылы? етті? Сырым Дат?лы

XX ? 80 ж. Со?ында шы?армашылы? м?ралары а?тал?ан ?айраткерді? бірі? М.Ж?мабаев

XX ?. 50-жылдар ортасында ?аза?станны? солт?стігінде тілдік ж?не демографиялы? ахуалды ?згерткен процесс? Ты? игеру

XX ?. 60 ж. ?ылыми техникалы?-прогресс негізінде электротехникалы? машина жасау ж?ніндегі пайда бол?ан ірі к?сіпорындарды? бірі? ?скемен конденсатор зауыты

XX ?. 70-ші жылдары фермерлік шаруашылы?ты дамыту?а ?з ?лесін ?осып, ?а?азбастылы??а шектеу ?ой?ан? И.Худенко

XX ?асырды? 20-жылдарында?ы ?йелдер коз?алысыны? к?рнекті ?айраткерлеріні? бірі? А.Оразбаева

XX ?асырды? б асында жары??а шы??ан Ш.??дайберді?лыны? шы?армасы? М?сылманды? шарты

XX ?асырды? басында 300- ден астам ж?мысшысы бар ірі ?нерк?сіп? Успен кеніші

XX ?асырды? басында демократияшыл, а?артушылы?, гуманистік ба?ытта?ы а?ын, тарихшы, философ ретінде таныл?ан? Ш.??дайберді?лы

XX ?асырды? басында жары??а шы??ан Ш.??дайберді?лыны? кітабы? ?аза? айнасы

XX ?асырды? басында ?ндіріс орындарында?ы ж?мыс мерзіміні? ?за?ты?ы? 12-14 са?ат

XX ?асырды? басында Ресей ?кімшілігі Орта Азияны экономикалы? орталы?пен байланыстыру ма?сатында сал?ан шойын жол? Орынбор-Ташкент

XX ?асырды? басында халы? м?дениетіндегі жан-жа?ты дамы?ан сала? Музыкалы? м?дениет

XX ?асырды? басында?ы патша ?кіметіні? шы?ыс аудандар?а ірі экономикалы? шарасы? Орынбор-Ташкент темір жолыны? салынуы

X-XI ?асырлар аралы?ында Боран м?нарасын салын?ан айма?? Жетісі

X-XII ?асырларда Тараз?а жа?ын жерде салын?ан кесене? Айша-бибі

А.Байт?рсынов пен М.Сералин Ке?ес ?кіметі жолда?ан жазбасында ?аза?стан?а ?осу ?ажет деп д?лелдеген айма?? ?останай

А.Йасауиді? Б?хара ?аласында діни білім алуына к?мектескен ??лама? Юсуф Хамадани

Абайды? аса дарынды ш?кірті? Ш.??дайберді?лы

Абайды? о?уын ая?тамай еліне ?кесі ??нанбайды? алып кету себебі: Ел билеу ісіне тарту ?шін

Абайды? шы?армалары ресми т?рде баспадан шы??ан жыл? 1909 жылы

Абдаллах хан Самар?ан ?лкесіндегі Африкент у?л?ятин сый?а тартты? Т?уекел хан?а

Абдаллах ханны? Ха?назар?а сый?а берген жері? Т?ркістан айма?ында?ы бірнеше ?ала

Адамзат тарихы дамуыны? е? ал?аш?ы кезе?і? Тас д?уірі

Азамат со?ысы жылдарында Солт?стік Жетісуда ерекше ?аталды? к?рсеткен атаман? Б.Анненков

Азамат со?ысы кезінде ?аза? атты ?скер бригадасы б?ліміні? ме?герушісі? Б.?аратаев

А? Орда астанасы? Сы?ана?

А? Орда ыдырап, орнына ?білхайыр ханды?ы ??рылды? XV ?. басында

А? Орданы ?лсіреткен жа?дай? А?са? Темір жоры?тары