Трактор зауыты

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

1940-1950 жылдары ?удалау?а іліккен к?ронекті ?аза? ?алымдары? Е.Ысмайлов, Б.С?лейменов, С.Ке?есбаев

1941 жылы лениградты?тар?а «Ленинградты? ?ренім» деген жырын арна?ан ?аза? а?ыны? Ж.Жабаев

1946 жылы маусымда ??рылды? ?аза? КСР ?ылым академиясы

1949 жылы КСРО Мемлекеттік сыйлы?ына ?сыныл?ан Біржан-Сара операсыны? автор, белгілі сазгер? М.Т?лебаев

1949 жылы ?оюшылары мен орындаушыларыны? бір тобы КСРО Мемлекеттік сыйлы?ына ?сыныл?ан опера? Біржан-Сара

1950 жылдарда?ы ?лтты? прозаны? жетістігі бол?ан ?.М?сіреповты? романы? Оян?ан ?лке

1950 жылдарды? басында?ы ?жымшар м?шелеріні? орта есеппен айлы? жала?ысы? 16,4 сом

1950 жылдары ?аза?стан комсомолы салынуын ?ам?орлы??а ал?ан объектілерді? бірі? Соколов Сарыбай комбинаты

1950-ші жылдары к?з?арасы ?ылым?а жат деп таныл?ан ірі ?алым? ?.Мар??лан

1950-ші жылдары ?аза?станды тастап кетуге м?жб?р бол?ан дарынды жазушы? Ю.Домбровский

1954 жылы Мемелекеттік сыйлы??а ?сыныл?ан ?й?ыр сазгеріні? симфониялы? поэмасы? Ризванг?л

1960 жылдары ?аза? жастары ?ара?андыда ??р?ан ?йым? Жас ?аза?

1960 жылдары ?аза? жастары Семейде ??р?ан ?йым? Тайш?бар

1960 жылы Павлодарда?ы машина зауытыны? негізінде ??рыл?ан зауыт? Трактор зауыты

1960-1970 жылдары гидрогеология ж?не гидрофизика ?ылымдары саласында н?тижелі е?бек еткен ?алым? У.Ахметсафин

1960-1980 жылдары есімі ?ылыми ортада ?ана емес, к?пшілік ?ауым арасында да танымал академик-?алым? ?.Мар??лан

1965 ж. ?зіні? ал?аш?ы м?найын берген кен орны? ?зен

1970 жылдарда болаша?ы жо? елді мекендердегі жабыл?ан мектептерді? к?пшілігі? Ша?ын комплектілі мектептер

1970 жылдарды «болаша?ы жо?» елді мекендердегі жабыл?ан мекетперді? б?рі дерлік? ?аза? тілінде о?ытатын мектептер

1970 жылдарды? ішінде ода?тас республикалар арасында ?ой санынан ?аза?станны? ал?ан орны? Екінші

1970 жылдары ?лемні? к?птеген елдерде танымал бол?ан, «Жас т?лпарды?» ы?палымен ??рыл?ан ансамбьлдер? Г?лдер, Дос-М??асан, Айг?л

1970 жылдары ?аза?станда ауыл шаруашылы?ын ?йымдастыруда фермерлік шаруашылы?ты енгізуге тырыс?ан, Алматы облысында?ы кеншар директоры? И.Худенко

1972 жылы салын?ан электр станциясы? ?апша?ай

1980 жылдарды? ортасына ?арай ?аза?станда жергілікті хады?ты? ?лесі басым бол?ан облыстар? ?ызылорда, Атырау

1986 ж. желто?санда ?аза? жастарыны? бой к?теруі? Бейбіт ж?не сипатта болды

1988 жылы ?аза?стан Орталы? Комитетіні? ?аулысымен а?тал?ан ата?ты а?ын, белгілі саясатшы, педагок? М.Ж?мабаев

1989 жылды? маусымында халы? б??арасыны? ірі бас к?теруі ?ткен ?ала? Жа?а?зен

1990 жылды? жазында ??рыл?ан азаматты? ?оз?алыс? Азат