Тал?ат Бигелдинов

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Екі м?рте Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан ?аза? ?ш?ышы? Тал?ат Бигелдинов

Екінші д?ниеж?злік со?ыстан кеін жо?арыдан т?мен ?арай, иерархиялы?-пирамидалы? ??рылым?а айнал?ан ?йым? Ке?ес Ода?ыны? коммунистік партиясы

Е?бегі Лениндік сыйлы?пен атап ?тілген генетика мен микробиология саласыны? ?алымы? М.Айтхожин

Ерте темір д?уірінде мал басыны? к?беюіне байланысты ?алыптас?ан? К?шпелі мал шаруашылы?ы

Ертедегі адамдарды? ?оныстануына е? ?олайлы бол?ан жерлер? О?т?стік ?аза?станда?ы ?аратау жотасы

Есім хан мен Раби?а бегіміні? кесенелері орналас?ан ?ала? Т?ркістна

Есім ханны? билік ??р?ан жылдары? 1598-1628 жж.

Есім ханны? Кіші ж?здегі ел бас?арушы, биі бол?ан жырау? Жиенбет

Етре тас ?асыры т?ра?тарыны? е? к?не ескерткіштеріні? табыл?ан жері? Ша?па?ата, Арыстанды

Ж.Баласа??ни «??тад?у білік» е?бегін С?леймен Арслан хан?а сый?а тарт?аны ?шін лауазым ата?ы? ?лы хас – хажип

Жазба деректерде ?йсін мемлекеті басшысыны? лауазымы? Гуньмо

Жазба деректерден белгілі бзб 570-520 жылдары ?мір с?рген са? патшайымы? Томирис

Жайы?-к?шім каналы салын?ан айма?? Батыс ?аза?стан

Жалпыресейлік саяси ?оз?алысты? ??рамдас б?лігі болып табылатын 1912 жыл?ы 2-6 ?азанда бол?ан ереуіл: Бай?оныр к?мір ?ндірісіндегі ереуіл

Жамбыл атында?ы ?аза? мемлекеттік филармониясы ашылды? 1936 ж.

Жамбыл Жабаев Ленинградты? ?ренім ?ле?ін жазды? 1941 жылы

Жа?а экономикалы? саясат жылдарында ке?інен дамы?ан ауыл шаруашылы?ын ?алпына келтірі ма?сатында ??рал?ан ?о?ам? ?осшы ода?ы

Жастай екі к?зінен айырылып, а?ынды? ?нері к?нк?ріс бол?ан а?ын? Ш?же.

Жастар мен студенттерді? д?ниеж?злік VI фестивалыны? лаурасты атан?ан шы?армашылы? ?йым? ?аза? КСР Мемлекеттік ?н ж?не би ансамблі

Жастар ?йымы мен балаларды? коммунисік ??рылымы? Пионер ?йымы

Ж?нібек пен Керей ?збек ханды?ынан к?шті? Мо?олстанны? батыс айма?ына

Ж?нібек, Керей хандармен бірігіп к?шкен ру-тайпаларды? ал?аш?ы атауы? Озбек-?аза?тар

Ж??гір хан 600 жауынгерімен жо??арды? 50 мы? жауынгеріне ?арсы т?р?ан шай?ас? Орб?ла?

Жетісу ?аза?тарыны? да ?май ана?а табынатынын жаз?ан ?алым? Ш.У?лиханов

Жетісуда?ы ?йсін м?дениетіне ескерткіштер табыл?ан ?мір? Тарба?атай теріскейі

Жо??ар та?ынан д?меленушілерді? бірі, Абылайды паналап Орта ж?зге ?аш?ан: ?мірсана

Жо??ар шап?ыншылы?ы кезіндегі ?ай?ы-?асірет ?серінен ту?ан ?н? Елім-ай

Жо??арлар?а ?арсы к?ресте ?ол бастап, ерекше к?зге т?скен ?аза? батыры? Б?генбай

Жо??арларды? 1680 ж. шабуылынан аман ?ал?ан ?ала? Т?ркістан

Жо??арларды? Ташкент пен Т?ркістан ?алаларын басып алуы? 1725 жылы

Иасы ?аласы Т?ркістан деп аталды? XIV ?асырдан

Игельстромны? жоспары бойынша Кіші ж?здегі ?кімшілік билікті беру к?зделді? Шекаралы? сот?а

Империалистік со?ыс пен азамат со?ысы кезінде ?ара?анды к?мірін ондірі ?ыс?арды? 5 есе