т?йы? контур

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Контурда?ы зарядтарды? еркін гармониялы? тербелісіні? дифференциалды? те?деуі? q’’+  1/ LC q = 0;  q” = — ? 02q ; q” = — (LC) -1q

Контурда?ы индукцияны? Э?К-і ?андай шамамен аны?талады? Контурдан ?тетін магнит а?ыныны? ?згеру ?-мен

Контурда?ы конденсаторды? сыйымдылы?ын екі есе ?лкен К.мен ауыстыр?анда, еркін тербелісті? периоды: ?2 есе артады

Контурда?ы ?тетін магнит а?ыныны? ?згеру ?-?ы ар?ылы аны?талатын шама: т?йы? контурда?ы индукцияны? Э?К-і:

Контурдан ?тетін магнит а?ыныны? ?згеру ?-?ы ар?ылы аны?талатын шама: т?йы? контурда?ы индукцияны? Э?К-і

Контурдан  І ток ?ткенде пайда болатын магнит а?ыны? ?Ф=L?

Контурды шектейтін бет ар?ылы ?тетін магнит индукциясы а?ынын кеміту ?шін магнитті ?алай ?оз?ау керек? Магнитті контурдан ?ашы?татады

Координатаны? гармониялы? тербелістеріні? те?деуі ?айсысы? A·cos(?0t+?0)

К?зді? оптикалы? ж?йесіні? к?мегімен алыс т?р?ан н?рсені? кескіні торламаны? бергі жа?ында пайда болады. К?зді? кемістігін ж/е б?л жа?дайда?ы к?зілдірікке ?ажетті линзаны аны?та?ыз:

Жа?ыннан к?ргіштік, шашырат?ыш линза

К?зді? талмай ?абылдайтын ?уаты 2·10 -9 Вт. ?- 0,5 мкм жары?ты ?абылдайды. 1с ішінде к?з торына т?сетін фотон саны? 5·10 9

К?зілдірікті? оптикалы? к?ші -2,5 дптр болса, к?зілдірік шынысыны? фокусты? аралы?ын аны?та?ыз: -0,4 м

К?зілдірікті? оптикалы? к?ші -3,5 дптр болса, к?зілдірік шынысыны? фокусты? аралы?ын аны?та?ыз? -0,3 м

К?л бетінде ?айы? тура солт?стік-шы?ыс?а ?арай 2 км, содан кейін солт?стік-батыс?а  ?арай та?ы 2 км ж?рді. ?айы?ты? ж?рген жолы мен орын ауыстыруы? 4 км; 2?2  км

К?л бетінде ?айы? тура солт?стік-шы?ыс?а ?арай 2 км, содан кейін солт?стікке ?арай та?ы 1 км ж?рді. ?айы?ты? ж?рген жолы мен орын ауыстыруы? 3 км, 2,78 км

К?лбеу б?рышы 300 жазы?ты?пен сыр?а?ан денені? ?деуі (g=10 м/с 2): 5 м/с 2

К?лбеулігі ?, ?йкеліс коэффициенті ? болатын бекітілген жазы?ты?та?ы денені? ?оз?алыс ?деуі: а = g (sin? – ?cos?)

К?лбеулік б?рышы 300 абсалют жылтыр к?лбеу жазы?ты?та?ы денені? сыр?анау ?деуі? 5 м/с 2

К?лде m- 50кг адам m- 200кг ?айы?та отырып ар?анмен ?зіне ?арай m- 200кг ?айы?ты тартады. 10с ішінде бірінші ?айы? ?анша жол ж?реді? Ар?анны? керілу к?ші 100Н. 20м

К?лдене? ?има ауданы 10 мм 2, мыс ?ткізгіш ар?ылы 3,2 А ток ж?реді. Еркін электрондарды?

концентрациясы 2·10 28 м -3 болса, ?ткізгіштегі электрондарды? ?-?