?лт-азатты? ?оз?алыс

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?терілісті? негізгі сипаты? Отаршылды??а ?арсы

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?терілісті? ірі орталы?ы? Жетісу

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?терілісті? ірі орталы?тары? Тор?ай ж?не Жетісу

1916 жыл?ы ?лт-азатты? ?оз?алыс кезінде ж?не жазалау н?тижесінде ?аза?стан жеріндегі ?аза?тарды? саны кеміді? Жарты миллион?а жуы?

1916 жыл?ы ?лт-азатты? ?оз?алыс кезінде Тор?ай уезіндегі ?ыпша? руыны? к?теріліске шы??ан ?аза?тары хан етіп сайлады? ?.Жанбосыновты

1916 жыл?ы ?лт-азатты? ?оз?алысты? басты ?оз?аушы к?ші? Халы? б??арасы

1916 жыл?ы ?лт-азатты? ?оз?алысты? ?ар?арада?ы жетекшілеріні? бірі? Ж.М?мбетов

1916 жылы 20 шілдеде А.Куропаткин генерал-губернаторы болып та?айындал?ан ?лке? Т?ркістан

1916 жылы Амангелді баста?ан 15 мы? к?терілісші ?орша?ан ?ала? Тор?ай

1916 жылы тамызда 5 мы?нан астам к?терілісшілер жазалаушы отрядын тал?андап, басып ал?ан ж?рме?ке? ?ар?ара

1916 жылы Тор?айды 15 мы? к?терілісімен ?орша?ан сардарбек? А.Иманов

1916 жылы ?лт-азатты? к?теріліс кезінде ?араша? болысыны? ханы болып сайлан?ан? Оспан Шо?ов

1916 жылы ?лт-азатты? к?теріліс кезінде ?араша? болысыны? ханы болып сайлан?ан? Оспан Шо?ов

1916 жылы Ыр?ыз, Тор?ай уездерінде дала а?с?йектеріні? хан сайла?ан ?кілдеріні? саны? 9

1917 ж. ?арашаны? 22-сінде Фер?ана ханды?ыны? б?рын?ы астанасы ?о?ан ?аласында Б?кілт?рікістанды? т?тенше IX съезі аш?ан ?аза? азаматы? М.Шо?ай

1917 жылы А?молада ??рыл?ан ?йым? Жас ?аза?

1917 жылы а?пан т??керісінен кейін ?аза?станны? солт?стік батыс облыстарында?ы кадеттер ?йымы Семейде шы?ар?ан газеті? Свободная речь

1917 жылы Ке?ес ?кіметіне ?арсы біріккен к?штер? А?гвардияшылар мен Алашорда

1918 ж. Тор?ай облысты? Ке?естер съезіні? ?аулысымен жабыл?ан газет? ?аза?

1919 жылы Шы?ыс ?аза?станды азат еткен Шы?ыс майданыны? 5-армиясыны? ?олбасшысы? М.Тухачевский

1920 жыл?ы наурызды? ая?ына ?арай Семей облысыны? солт?стік жа?ы а? гвардияшылардан азат етіліп, со?ан байланысты жойыл?ан майдан? Жетісі

1920 жылдары Дала ?лкесіні? т?тенше комиссары? ?.Жангелдин

1920 жылы сайлан?ан ?азАКСР Халы? комисарлар ке?есіні? т?ра?асы? В.Радус-Зинькович

1920-1930 жылдары зерттелген ?аза?станны? м?найлы ауданы? Ембі м?найлы ауданы

1920-1930 жылдары ?аза? ?дебиетшілеріні? ?атарына ?осыл?ан дарынды жастар? Ж.Сайн, ?.Аманжолов

1920-1930 жылдары ?аза?станды ?ылыми т?р?ыда зерттеу ?шін ??рыл?ан ?о?ам? ?аза?станды зерттеу ?о?амы

1921 жылы жер-су рефолрмасыны? негізгі ма?саты? Патша ?кіметі тартып ал?ан жерлерді ?аза? е?бекшіліріне ?айтару

1921-1922 жж. жер-су реформасыны? м?ні? Ертіс пен Жетісуда?ы жерлерді ?айтару

1929-1931 жылдары Алматыда ашыл?ан жо?ар?ы о?у орнындары? Ауылшаруышылы? ж?не медициналы?