Петербург келісімі

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

1856 ж?не 1905 жылдар арасында патша ?кіметіні? к?шпенді ?аза?тарден тартып ал?ан жер к?лемі? 4 млн.десятина

1859 жылы ?лы ж?з бен ?ыр?ыз еліні? солт?стік шекарасына т?р?ызыл?ан бекініс? К?стек

1859 жылы ?лы ж?з жерінде салын?ан бекініс? К?стек бекінісі

1861 жылы орыс-?аза? мектебі ашыл?ан ?ала? Троицк

1863 жылы Ресейді? ??рамына енген беста?балы руды? саны? 5 мы? ща?ыра?

1864 жылы к?ктемде Ресей ?кіметі басып ал?ан бекініс? Т?ркістан

1864 жылы Ш.Уалихановты? генерал Н.Черняевті? ?скерімен басып алу?а ?атыс?ан бекініс? ?улиеата

1866 жылды? басында орыс ?скерлері басып ал?ан Орта Азия ханды?ы? Б?хар ханды?ы

1866 жылы Б?хар ханды?ыны? солт?стігіндегі ?аза?тар ?збектермен ?атар билігін мойындады? Ресейді?

1867-1868 жж. «Ереже» бойынша 100-200 ша?ыра?тан т?ратын елді мекенні? атауы? ауыл

1867-1868 жж. «Реформа» бойынша А?мола облысына енген уездер? К?кшетау, Омбы, Петропавл

1867-1868 жж. Реформалар?а с?йкес, ?скери-губернаторлар бас?арды? Облысты

1867-1868 жыл?ы «Ереже» бойынша облыстар б?лінгін ?кімшілік буыны? Уезд

1867-1868 жыл?ы «Ережеге» бойынша салы?тан босатыл?андар: Шы??ыс т??ымдары

1867-1868 жыл?ы «Ережелер» бойынша сот ж?йесіні? е? т?менгі буыны? Билер мен ?азылар соты

1867-1868 жыл?ы «Ережелерге» с?йкес Иранмен, ?ытаймен дипломатиялы? келіс?з ж?ргізуге р??сат берген ?кімшілік? Т?ркістан генерал-губернаторлы?ы

1867-1868 жыл?ы ?аза?станда?ы ж?ргізілген реформаны? негізгі ма?саты? ?аза? ?лкесінде бас?ару ісін ?згерту

1867-1868 жыл?ы реформаны? отаршыл сипатына ?арсы к?теріліс бол?ан жер: Орал, Тор?ай

1868 жылы ?а?тар айында келісім бойынша ?о?ан ханды?ына ?арасы жерлер аталмыш генерал-губернаторлы??а ба?ындырылды? Т?ркістан

1868 жылы ??рыл?ан статистикалы? комитет? Т?ркістанда

1869 жылы наурыз, маусым айларында к?терілісшілер феодалды? топтар?а ?арсы жаса?ан шабуылдарыны? саны? 41

1870 жыл?ы Ма??ыстау к?терілісіні? же?ілуіне байланысты Хиуа ханды?ына к?шіп кеткен ?аза?тарыны? саны? 3000

1870 жылы Ма??ыстауда?ы к?терілісті? басшылары? Ж.Т?жі?лы, И.Тіленбай?лы

1878 жылы ашыл?ан Семей облысты? статистикалы? к?митетіні? белді м?шесіні? бірі? А.??нанбай?лы

1879 жылы Ыбырай Алтынсары?лы мектеп инспекторлы?ына ?ызметке та?айындал?ан облыс? Тор?ай

1881 жылы Ресей мен ?ытай арасында бол?ан шарт? Петербург келісімі

1881-1883 жылдары ?аза?стан?а ?оныс аудар?ан д?нгендерді? орналас?ан басты айма?? Жетісу мен Солт?стік ?ыр?ыз ??ірі

1881-1884 жылдары ?аза?стан?а коныс аудар?ан ?й?ырлар саны? 45000-астам

1883 жылдан бастап Жетісуда жа?адан ?оныс аударушы шаруалар?а берілген же?ілдік? Салы?тардан ?ш жыл?а босатылды