?ош?арбаев ту

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Неолит дуіріні? Солт?стік ?аза?стан жеріндегі т?ра?ы? Пеньки

Но?ай Ордасыны? бас?аша атауы? Ма??ыт елі

Но?ай Ордасыны? орталы?ы Сарайшы? іргесі ?алан?ан уа?ыт? X ?

Н?ралыны ханды?тан тайдыру ж?нінде шешім ?абылда?ан Кіші ж?з старшындарыны? съезі бол?ан жыл? 1785 ж.

О?ыз ?о?амында ма?ызды роль ат?ар?ан ?скер басыны? лауазымы? Сюбашы

О?ыз мемлекетін ??лат?ан тайпалар ода?ы? ?ыпша?тар

О?ыз мемлекетінде жаб?уды? инал атты м?рагерін т?рбиелеуші? Атабектер

О?ыздарды Сыр, Арал, Каспий бойынан ы?ыстырды? ?ыпша?тар

Олжас С?лейменовты? «Аз и Я» тарихи-лингвистикалы? талдау кітабы жары? к?рді? 1975 ж

О?т?стік ?аза?станда ?улиеата ма?ында ?о?ан ханды?ына ?арсы е? ?лкен к?теріліс болды? 1858 ж.

Орта Азияны? ірі саяси экономикалы? орталы?ы Ташкентті орыс ?скеріні? басып ал?ан жылы? 1865 ж

Орта ?асырларда діни с?улет ??рылысы? мешіттер

Орта ?асырларда Жібек ?ндіріді дамытып, ?ытаймен б?секеге т?скен ел? Со?ды

Орта ж?з биі, «Жеті жар?ыны жасау?а ?атыс?ан»? ?азыбек би

Орта ж?здге жататын рулар? ар?ын, найман, уа?, керей, ?ыпша?

Орта ж?зді? ханы ?білм?мбет ?лген со?, ханды? билік берілді? Абылай?а

Орта тас ?асырында?ы балалар тобынан ересектер тобына ?ту ??рпы? Ба?ыштау

Орта?асырлы? ?алым Махм?д ?аш?ариды? ?мір с?рген жылдары? 1030-1090 жж.

Орталы? комитет ?аза? АКСР-інде ?жымдастыруды негізінен ая?тау?а белгіледі? 1932 жылды? к?ктеміне ?арай

Орталы? ?аза?станда орналас?ан Алаша хан кесенесі бой к?терген кезе?? XIV-XV ??

Орталы?, Солт?стік, О?т?стік ?аза?стан ?ыпша? тайпалар ода?ы мен О?т?стік-шы?ыс ?аза?стан ?йсіндер ода?ыны? бірігуі н?тижесінде ??рыл?ан халы?? ?аза?

Орынборда Ке?естерді? Тор?ай облысты? I съезі ?ызыл армия б?лімдерін ??ру туралы шешім ?абылдады? 1918 жыл наурыз, с?уір

Отырар ?аласын Шы??ыс хан ?скери ?оршау?а ал?ан жыл? 1219 жылы

?збек ?лысында (XV ?.) ?ш халы?ты? бол?анды?ы, оны? ішінде е? к?п ерж?ректері ?аза?тар екені жайлы жаз?ан? Рузбихан

?зіні? ?рыс ж?ргізу тактикасымен ерекшеленген ?лт-азатты? к?терілісті? ?олбасшысы? А.Иманов

?ртке оран?ан ?ша?ын жау танкілеріні? шо?ырына ??латып ?аза тап?ан, Кенес Ода?ыны? батыры, ?ар?андылы? ?ш?ыш: Н?ркен ?бдіров

Павлодар Ке?есі ?кімет билігін ?з ?олына алды? 1918 ж. ?а?тар

Парсы Жазбаларында?ы те?ізді? ар?ы жа?ында?ы са?тар? Са?-парадарайа

Патшаны? б?ратына халы?тарды тыл ж?мыстарына алу ж?ніндегі жарлы?ы шы??ан жыл? 1916 ж

Рейхстаг терезесіні? біріне ту тіккен ?аза?станды? жауынгер? Р.?ош?арбаев пен Г.Булатов

Рейхстаг?а Же?іс туын тіккен ?аза?станды? Халы? ?а?арманы? ?ош?арбаев

Ресей азатты? ?оз?алысыны? ?кілі А.Бяловский Семей облысында ш??ылданды? ?скемен уезіні? геологиялы? картасын жасаумен