??н мемлекеті

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

А? Орданы? к?ш-?уатын ны?айт?ан хан? ?рыс хан

А? Орданы? саяси орталы?ы бол?ан ?ала? Сы?ана?

Б.з.б. II-I ?асырларда ?ытай елімен сауда байланысын жаса?ан? ?йсін мемлекеті

Баба с?лтанны? астырын жіберген адамдарды Ха?назар ханды, оны? туыстарын ?лтірген жыл? 1580 жылы

Бабаджа ?а?ан кесенесіні? шамамен салын?ан мерзімі? X-XІ ??.

Батыс ?аза?станда ж?мыс істеп т?р?ан атом полигоны? Капустин Яр

Батыс Сібір ханды?ыны? астанасы? ?ызыл-Тура

Батыс Т?рік ?а?анатында сот істерін ат?арушылар? Ь?ры?тар мер тархандар

Батыс Т?рік ?а?анатыны? жаз?ы ордасы? Мы?б?ла?

Бокей Ордасында ханды? билік са?талды? 1845 жыл?а дейін

Бокей ханны? сарайы салын?ан жер? Жас??с деген жерде

Бородино селосында неміс б?ліміні? штабына басып кіріп? 5 неміс офицеріні? к?зін жой?ан? Т.То?таров

Б?кей Ордасыны? территориясы? Еділ ж?не Жайы? ?зендері аралы?ында

Бумын ?а?ан бас?ар?ан мемлекет? Т?рік ?а?анаты

Біріккен ?аза? жаса?тарыны? жо??арлар?а ойсырата со??ы берген жері? Б?ланты ?зенні? жа?асы

Бірінші д?ниеж?злік со?ыс жылдары ?аза?стан?а ?келінген ?скери т?т?ындарды? арасында негізінен басым болды? Славян тектестер

Бірінші д?ниеж?злік со?ыс жылдары ?аза?стан?а ?скери т?т?ындарды? ал?аш?ы топтары ?келіне бастады? 1914 жылды? тамыз айынан бастап

В.Степанов баста?ан орыс елшілері ?аза? ханды?ына келген жыл? 1595 ж.

Варкав Ботавты? атымен атал?ан ж?рме?ке 1848 жылы ашылды? Талды-?ояндыда

Г.А.Колпаковскийді? ?сынысымен «Жетісуда шаруаларды ?оныстандыру туралы» Ереже ?абылдан?ан жыл? 1868 жылы

Германияны? КСРО-?а ?арсы ?ауырт со?ыс жоспары аталды? Барбароса

Геродот жазбаларында?ы са?тарды? ?ыс кезіндегі мекені: А?аш ?йлер

?.М?стафинні? орыс тіліне аударыл?ан повесі? Шы?ана?

?алымдарды? е? ежелі адамды атауы? епті адам

??н билеушісі Еділді? ?айтыс бол?ан уа?ыты? 453 ж

??н мемлекетіні? саяси к?шейген сезі? бзб 2?. – бзб 1?. аралы?ы

??ндар мен ?ытай елі арасында?ы со?ыс ?имылдары созыл?ан уа?ыт? 300 жылдан астам

??ндарда б?йымдарды безендірі ?шін ?олданыл?ан негізгі бейне? Жабайы а?дар

??ндарды? негізгі баспанасы? киіз ?йлер

Дешті ?ыпша? жеріндегі ?білхайыр ?улетінен шы??ан шайбанды?тар билігіні? то?тау себебі? ?аза? ханды?ыны? ??рылуы

Дешті ?ыпша? ?шін сауда айма?ы бол?ан ?ала? Сы?ана?

Е.Пугачев бас?ар?ан шаруалар к?терілісі ?амты?ан мерзім? 1773-1775 жж.

Е.Пугачев бас?ар?ан шаруалар со?ысына ?атыс?ан ?аза? ж?здері? Орта ж?з ж?не Кіші ж?з

Ежелг ж?не орта ?асырларда?ы Шы?ыс пен Батысты байланыстыр?ан жол? ?лы Жібеке жолы

Ежелгі адамдарды? т???ыш баспаналары? ??гірлер

Ежелгі ?алаларды? негізі бол?ан Ар?айым орналысты? ?останой мен Челябі облыстарыны? т?йіскен жерінде