Мезолит д?уірі

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?аскеле? ?зені бойында?ы ?о?ан ханды?ыны? бекінісі: Тауш?бек

?асым ханны? Сырдария бойында?ы ?алалар?а билік орнатуына б?гет жаса?ан билеуші: М?хаммед Шайбани

?ожа Ахмет Йассауи кесенесінде залды? ортасында т?р?ан ?лкен тай?азан жасал?ан жыл? 1399ж

?о?ан ?аласы астанасы бол?ан автономия? Т?ркістан автономиясы

?ола д?уірінде 1100 тонна ?алайы шы?арыл?ан кен орны? Нарым, ?алба

?ола д?уірінде ?аза?стан жерінде ?мір с?регн адамдарды? ?о?амды? ??рылысы? Рулы?-тайпалы? ??рылым

?ола д?уірінде тебіндеп жайылу?а байланысты саны к?бейген мал? ?ой мен жыл?ы

??рман?азыны? би к?йі? Балбырауын

??рман?азыны? д?ниеге келген жері? Б?кей Ордасы

?ыпша? бірлестігіне енген XII ?асырда Арал ма?ын жайла?ан тайпалар? ?а?лы, ?арл??

?ыпша? тайпалары ішіндегі е? беделдісі? Б?рілер

?ытай елінен ал?аш рет жібек арт?ан керуендер Батыс?а ?арай жол?а шы??ан ?асыр? Бзб I ?асырды? ортасы

?ытай ?олбасшылары Фу Дэ, Чжао Хой бас?ар?ан ?ытай ?скері ?аза? жеріне басып кірген жыл? 1757 ж.

?ытай те?гелері табыл?ан Отырар ал?абында?ы ?а?лы ?орымы? Мардан

?ытайлармен шай?аста же?іліс тауып, Абылайдан к?мек с?ра?ан, Жо??ар та?ына таласушыларды? бірі? ?мірсана

М.?аш?ари ?алдыр?ан ?ш кітаптан т?ратын м??гі ?шпес м?ра? Т?рік тілдеріні? с?здігі

М.М?метова ??рамында шай?ас?ан ат?ыштар бригадасы? 100-ші

Махм?т ?аш?ариды? кітабы? Диуани лу?ат ат-т?рік

Медресені бітіргендер ?з білімдерін жал?астыр?ан діни о?у орындары орналас?ан ?алалар? Б?хара мен Ташкент

Мезолит д?уірі шамамен созылды? 7 мы? жыл?а

Мезолит заманыны? басты жа?алы?ыны? бірі? Сада? пен жебені? жасалуы

Мо?олстан мемлекетіні? ??рылуына басты р?л ат?ар?ан ?мір, дулат тайпасыны? а?с?йегі? Поладшы

Мо?олстан ханына ?арсы со?ыстарда Ха?назарды? айырылып ?ал?ан жерлері? Жетісуды? біраз жері

Мо?олстанды билеген ?улет? Ша?атай

Мо?олстанны? бірінше ханы? То?ылы?-Темір

Мон?ол шап?ыншылы?ы ?аза? жеріндегі халы? болып ?алыптасу ?рдісін кешеуілдетті? 150-200 жыл?а

М?хтар ?уезов «Абай» роман-эпопеясыны? екінші кітабын бітірді? 1947 ж

Н.?.Назарбаевты? президенттік мерзімін 2000 жыл?а дейін ?зарту шешімін ?абылда?ан? Республикалы? референдум н?тижесі

Н.Назарбаев 1960 жылы е?бек жолын ж?мысшы болып баста?ан кала? Теміртау

Н.Назарбаевты? ?кімімен, Б.Бейсекбаев?а Халы? ?а?арманы ата?ы берілді? 1998 ж.

Найман руыны? с?лтаны ??даймендіні? Петербургке баласы ?абдолланы жіберуге ма?саты? Ж?міш бекінісі ар?ылы Шы?жы??а керуен тарту?а р??сат с?рау

Найман с?зі мон?ол тілі т?р?ысынан т?сіндіріліп, тайпалар санына ?арай білдіретін ??ым? Сегіз