Кулон за?ы

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

К?лдене? ?имасыны? ауданы 0,1 м 2 ар?ан?а 20 кПа механикалы? кернеу т?сіріледі. Осы ар?ан?а т?сірілетін  к?ш? 2000 Н

К?лдене? ?имасыны? ауданы 20?10 -2м 2 ?ткізгіштен 10 с ішінде 20 Кл заряд ?тсе, онда?ы ток к?ші: 2А; 2000 мА

К?лем т?ра?ты бол?анда ТД  ж?йе к?йіні? ?згеру процесі? Изохоралы?

К?лемдері бірдей екі б?лшекті? біреуі бензинмен, ал екіншісі сумен толтырыл?ан. Оларды? массалары? M1 < m2

К?лемдері бірдей 5 ыдыс: 1-шісі ауамен, 2- азотпен, 3- гелиймен, 4- мутегімен, 5-оттегі газдарымен толтырыл?ан. T-лары мен m-лары бірдей деп есептеп, ?ысымы е? к?п болатын газды аны?та?ыз: 1

К?лемі т?ра?ты бол?ан жа?дайда, газды? t- 3 есе артатын болса, онда сол газды? ?ысымы ?алай ?згереді? 3 есе артады

К?лемі V=10 -3 м 3 тасты суды? астынан h = 10 м тере?діктен к?тереді. Тасты к?теруге ж?мсал?ан ж?мысты табы?ыз? 400 Дж

К?лемі 0.04м3 газды? ?ысымы 200кПа, ал t- 240К. Онда?ы зат м?лшері? 4 моль

К?лемі 0,2 л колбада 3?1022 гелий атомдары бар. ?рбір атомны? орташа ЕК-сын аны?та?ыз.

Колбада?ы газды? ?ысымы 105 Па: 10-21Дж

К?лемі 1.6 м 3тасты те?із суында кері итеретін к?шті аны?та?ыз? 16,5 кН

К?лемі 10 м3 шарды толтырып т?р?ан m- 20кг газды? ты?ызды?ы: 2 кг/м 3

К?лемі 200 см3 ста?анда?ы ?айна?ан су 200С t-?а дейін суы?анда б?лінетін жылу м?лшері  (c=4200Дж/кг0С): 67,2 кДж

К?лемі 500 м3 аэростат 105 Па атмосфералы? ?ысымда?ы гелиймен толтырыл?ан. Газды? температурасын 100С-тан 250С-?а к?терілгенде, газды? ішкі энергиясыны? ?згерісі? 4·106 Дж

К?мір ?ткізгішті 00С-тан 2200С-?а дейін ?ыздыр?анда оны? кедергісі 15 Ом-нан 13,5 Ом-?а дейін кеміді. К?мір кедергісіні? t-лы? коэффициенті: -4,5?10-4К-1

К?мір 146С изотобыны? ядросында?ы Z протондар саны мен N нейтрондар саны: Z=6, N=8

К?мір?ыш?ыл газыны? молекуласыны? m- 7,3·10-26 кг. Егер молекулаларыны? концентрациясы

2,7·1020м-3, ал орташа квадратты? ?- 9·104м22 болса, онда ыдыста?ы газды? ?ысымы? 0,59 Па

К?піршікті камераны? ж?мыс істеу принципі … негізделген: аса ?ыздырыл?ан с?йы?та буды? пайда болуына

К?тергіш кран m- 5000кг ж?кті 10м биіктікке 25 с-та к?терді. Кранны? пайдалы ?уаты: 20кВт

Кристалдану кезінде денені? t- сы … Т?ра?ты бір м?нде болады

Кулон за?ы д?рыс бейнеленген графиг: С, 4

К?н ?андай жары?ты? шы?ару к?зі болып табылады? Жылулы? с?уле шы?ару

К?нні? жалпы с?уле шы?ару энергиясы 3,8?1026Дж. Осы?ан байланысты секунд сайын К?н массасын ?андай шама?а азайып отырады? 4,2?109

К?ш импульсіні? ?рнегі? F??t