Контур ауданы

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

К?ш моменті физикалы? шама. Ол не те?? К?ш пен иінні? к?бейтіндісіне.

К?ш моментіні? халы?аралы? бірліктер ж?йесіндегі ?лшем бірлігі: Н?м

К?ш сызы?тары т?йы? ?рістер ?алай аталады? ??йынды ?ріс

К?шті? денеге ?серіні? н?тижесі ?андай шамалар?а т?уелді? К?ш модулі мен сол к?ш ? т?сіп т?р?ан бетті? ауданына

?оз?алыста?ы денені? ?оз?алыс ба?ытында?ы ?лшемлері 2 есе кемиді. Денені? массасыны? ?згерісін аны?та?ыз? 2 есе к?бейеді

?ай екі процесті? газ к?йіні? ?згерісі графигтерде берілген? 1-2 изотермиялы?

?ай физикалы? шама денені? инерттілігін к?рсетеді? Масса

?айсы жа?дайларда адамды материалды? н?кте деп санау?а болады? 1.Адам ?йінен ж?мыс?а бара жатыр 2.Адам кемемен саяхатта ж?р 3. Адамны? бойын ?лшегенде? 1,2

?айы?ты?  желкеніні?  S-60 м2 болса, о?ан желді? ?ысымы 80 Па. Желкенге т?сірілген к?ш: 4800 Н

?айы?ты? су?а ?атысты ?-?ы ?зенні? а?ыс ?-нан n есе арты? болса, екі пункт арасында а?ыс?а ?арсы ж?згендегі уа?ыт а?ыс бойымен ж?згендегі уа?ыттан? n+1 /n-1 есе арты?

?алта фонары шамыны? ?уаты 1 Вт ж/е 3,5 В кернеуге есептелген. Шам ?ылы ар?ылы ?тетін ток к?ші? 0,28 А

?алта фонарына арнал?ан шамда 3,5В; 0,2А деп жазыл?ан. Ж?мыс режиміндегі т?тылатын ?уаты? 0,7 Вт

?алы? ?абатты фотоэмульсия ?дісі ?андай принципке негізделген? ?оз?алыста?ы зарядтал?ан б?лшектерді? эмульсия молекулаларын иондауына.

?алы?дылы?ы 1см слюда ?абатымен б?лініп т?р?ан ?р?айсысы 4·10 — 8 Кл екі заряд бір-бірімен 1,8·10 — 2 Н к?шпен ?серлеседі. Сонда слюданы? диэлектрик ?ті?мділігі? 8

?алы?дылы?ы 8 см б?геттен ?ткен m- 10 г, ?- 800 м/с о?ты? ?-?ы екі есе кеміді. О??а ?сер еткен кедергі к?шіні? орташа  м?ніні? модулі: 3?104Н

?алыпты дисперсия кезінде а? жары?ты? шо?ыны? шыны призма ар?ылы жіктелу кезіндегі с?улелерді? жолы д?рыс к?рсетілген суретті табы?ыз? 4

?алыпты жа?дай? ?алыпты жа?дайда, 1м 3 таби?и газ жан?анда 36 МДж энергия б?лініп шы?ады. 110 кПа ?ысымда

т?р?ан, t- 70 0С, к?лемі 10м 3 газ жан?анда б?лінетін энергия? 380 МДж

?андай атомдарды? ядросыны? массасы еркін протондар мен нейтрондарды? массаларыны? ?осындысынан к?п болады? Ондай ядролар таби?атта жо?.

?андай жа?дайда т?йы? ?ткізгіш контурда ток пайда болады? Контур ауданын ?иып ?тетін магнит индукциясы сызы?тарыны? саны ?згергенде.

?андай заттар, ?андай к?йінде жола? спектрлер шы?арады? Затты? бір-бірімен нашар байлан