Конденсатор

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Кернеулігі Е=2 В/м біртекті ?рісте заряд к?ш сызы?тары бойымен 0,2 м ?ашы?ты??а орын ауыстырады. осы екі н?ктелер арасында?ы потенциалдар айырмасы? U=0.4B

Кескін кішірейтілген, шын, т??керілген болып, н?рсеге ?атысты ал?анда линзаны? бас?а жа?ына фокусы мен екі фокусы аралы?ында орналасатын жа?дай? D>2F

Кескін ?лкейтілген, жал?ан, тура болып, н?рсеге ?ара?анда линзадан алыс орналасатын жа?дай? D < F

ЕК туралы теореманы? ?рнегі: А=ЕК2 — ЕК1

Кілтті ?ос?ан кезде ?ай шам бірден дерлік жар? етіп жанады? 1- ші шам

Кітап m-500 г, ?стел биіктігі 80 см болса, еден де?гейімен салыстыр?анда ?стел бетіндегі кітапты? ЕР-сы: 4 Дж

Кішкене шар тынышты? к?йден  к?лбеу бойымен домалап, ал?аш?ы бір секунд  ішінде 10 см жол ж?реді. Шарды? 3 с ішінде ж?рген жолы? 90 см

Комптом т?жірбиелері ар?ылы аны?тал?ан ?асиеттер? Электрондарды? тол?ынды? ?асиеттері ж/е жары?ты? корпускулярлы? ?асиеттері

Конденсатор заряды 3·10 -8Кл. Сыйымдылы?ы 10 пФ болатын, ?рісте ?оз?алатын электронны? ?-? 10 13 м/с

Конденсатор мен актив кедергіден ??рыл?ан тербелмелі контурда еркін тербеліс пайда бола ма? Жо?, ?йткені контурда индуктивті катушка жо?.

К. пластиналарыны? ?р?айсысында?ы заряд шамасын 2 есе ?л?айтса К. Е-? 4 есе артады

К.да C= 1 мкФ, U= 2 кВ. Деген жазу бар. T= 10 -6 с ішіндегі конденсаторды? ?уаты? 2 МВт

К.ды? астарларында?ы кернеу 100 В. Резистор ар?ылы К. Толы? разрядтал?ан кезде, тізбектен 0,1

Кл электр заряды а?ып ?теді. Сонда К.ды? электр сыйымдылы?ы-? 10-3 Ф

К.ды? астарларында?ы кернеу 100 В. Резистор ар?ылы К. Толы? разрядтал?ан кезде, тізбектен  0,1

Кл  электр заряды а?ып ?теді. Сонда резисторде б?лінетін  энергиясы: 5 Дж

Конденсатор астарларында?ы кернеу 400 В. Резистор ар?ылы К. Толы? разрядтал?анда, тізбектен 0,4 Кл электр заряды а?ып ?тті. Резисторда б?лінетін энергиясы: 80 Дж

Конденсатор астарларында?ы кернеу 500 В. Резистор ар?ылы К. Толы? разрядтал?анда, тізбектен 0,1 Кл электр заряды а?ып ?теді. Сонда  К.ды? электр сыйымдылы?ы-? 0,8 Дж

К.ды? бір пластинада?ы заряд +4 Кл, ал екіншісінде — 4 Кл. Электр сыйымдылы?ы 2 Ф болатын К.

Пластиналарыны? арасында?ы кернеу м?ні? 2 В

К.ды? электр сыйымдылы?ы 10?10-12Ф болса, оны? астарлары арасында?ы потенциалдар айырмасы 1000 В бол?анда, ?рбір астарында?ы заряд: 10-8 Кл

К.ды? электр сыйымдылы?ы С=5?10-12 Ф. Егер к.ды? астарлары арасында?ы потенциалдар айырмасы U=1000В болса, онда оны? ?рбір астарында?ы заряд: 5?10-9 Кл

Контур катушкасында?ы ток к?ші максимум бол?ан кездегі конденсаторды? энергиясын аны?та?ыз. Контурды? кедергісі ?те аз? Энергиясы н?лге те?