Кіші ж?з руы

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Ресей мен ?о?ан арасында?ы ?а?ты?ыста ?аза? феодалдарыны? ?ста?ан позициясы? Екіге б?лініп, екі жа?та да о?ысты

Ресей мен ?ытай арасында?ы сауданы? дамуына кедергі бол?ан? мемлекетаралы? келісімні? жо?ты?ы

Ресей ?кіметі ?улиеата, Т?ркістан бекіністерін басып алды? 1864 жылы

Ресейдегі Ірбіт ж?рме?кесі, ?аза?станда?ы ?оянды ж?рме?кесі сия?ты XIX ?асырды? со?ында Жетісуда ерекше к?зге т?скен ж?рме?ке? ?ар?ара

Республикада инженер-техник кадрлары даярлау?а негіз бол?ан, 30-жылдары ашыл?ан жо?ары о?у орны? ?аза? кен-металлургия институты

Рим империясына ?ауіп ту?ыз?ан ??н басшысы? Еділ

С.Дат?лы баста?ан к?теріліс созылды? 14 жыл?а

С.Дат?лы шы??ан Кіші ж?з руы? Байба?ты руы

С.Сейфулинні? ?аза? хал?ыны? 1916 жыл?ы ?лт-азатты? ?оз?алыс, А?пан ж?не ?азан т??керістері, азамат са?ысына ?атысуын шынайы т?р?ыда бейнелеген тарихи романы? Тар жол, тай?а? кеші

С.Сейфуллинні? 1927 жылы жары? к?рген «Тар жол, тай?а? кешу» атты тарихи романында ?аза?тарды? ?атысуын суреттеген тарихи о?и?аларды? бірі: Азамат со?ысы

Са?адат Н?рма?амбетовке Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ы берілді? Берлин ?шін шай?аста

Са?, сармат, ?йсін тайпаларыны? келбеттері андроновты?тар?а ??сас екендігін айт?ан антрополог ?алым? О.Сма??лов

Са?тар туралы м?лімет беретін жазба м?тіндері са?тал?ан елдер: Грек;Парсы

Сал?ым Ж??гірді? билік ??р?ан жылдары? 1628-1652 жж.

Сарсаттарды? Бесоба ?орымына жерленген? Абыз ?йелдер

Сарыар?аны? ерте темір д?уірі ескерткіштері? Тасмола м?дениеті

Семей полигонында 1949 жылдан 1963 жыл?а дейін жасал?ан ашы? жарылысты? саны? 113

Семей полигонында?ы ал?аш?ы ядролы? сына? бол?ан жыл? 1949 жылы

Семейде ?кімет билігі жергілікті Ке?есті? ?олына к?шті? 1918 ж. а?пан

Семейдегі Абай білім ал?ан о?у орны? Ахмет Риза медресесі

Со?ды тілінде жазыл?ан ?ол жазба Жібек жолы ар?ылы жеткізіліп, осы уа?ыт?а дейін са?тауды т?р?ан ел? Жапоия

Со?ды тілінде жазыл?ан ?ол жазба Жібек жолы ар?ылы жеткізіліп, осы уа?ыт?а дейін са?таулы т?р?ан ел? Жапония

Со?дыларды? Т?ркістан мен Жетісу?а ?оныс аударуы сауда?а байланысты деп жаз?ан зерттеуші? Бартольд

Со?ыстан кейінгі жылдарды а?ша реформасы ж?ргізілді? 1947 ж.

Солт?стік ж?не Батыс ?аза?станда?ы зерттелген Андронов м?денетіні? ?оныстар сыны? 80-нен аса

Солт?стік ?аза?стан жеріндегі 158 т?р?ын ?й табыл?ан этеолиттік т?ра?? Ботай

Солт?стік ?аза?станда?ы энеолит кезе?іні? ерекше ескерткіші? Ботай

Со??ы сармат кезе?іні? Атырау облысы Жылыой ауданынан табыл?ан ескерткіш? Аралт?бе

Социалистік Е?бек Ері ата?ына ие бол?ан ?аза? ?дебиетіні? аса к?рнекті ?кілі? ?абит М?сірепов

Сперанскийді? жаз?ан ?згірісі бойынша Орта ж?з территориясыны? жа?адан аталуы? Сібір ?ыр?ыздарыны? облысы