Кернеу

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

R-сі 200 Ом вольтметрге 1 кОм кедергі тізбектей ?осылды. Вольтметр б?лігіні? ??ны .. есе артты? 4

R-сі R ж?ктеме ?осыл?ан, ішкі кедергісі r ток к?зіні? ПЭК-і: ?=R/ R+r

R-сі R1=120Ом резистордан ?тетін І- 6А болса, кедергісі R2=80 Ом резистордан ?тетін ток к?ші? 9А

Кез-келген ??рыл?ыны? П?К-ні? бірден кем болу себебі? АПТ

Кез  келген уа?ыт мезетінде денені? ?деу векторы мен ?  векторы біріне-бірі тік б?рышпен ба?ыттал?ан. Денені? ?оз?алысы? ше?бер бойымен бір ?алыпты ?демелі ?оз?алады

Кей жа?дайда теливизор экранында?ы кескін ?осарланады. Ол неліктен? Шатырдан немесе металл денелерден ша?ыл?ан тол?ындар екінші кескін береді

Келесі те?деулермен берілген екі тербелмелі ?оз?алыстарды? фазалар айырмасы: x 1 = A 1 sin(20?t – ?/3) x 2 = A 2 sin(20?t + ?/3) ? 1200

Кемеде салма?ы 20000 Н трап ?зынды?ы 15 м к?лбеу жазы?ты?пен судан шы?арылып алынады ж/е 4,5 м биіктікке к?теріледі. Трапты тартып алатын тросты? керілу к?ші 10000 Н. К?лбеу жазы?ты?ты? П?К-і: 60 %

Кернеу к?зіне ?осыл?ан зарядтал?ан конденсатор астарларыны? арасына ? = 5 диэлектрик орналастырса, конденсатор энергиясы: 5 есе артады

Кернеу к?зіне ?осыл?ан конденсатор астарларыны? ара ?ашы?ты?ы 2 есе ?л?айтса К.ды? энергиясы? 2 есе азаяды

Кернеу к?зінен а?ылатын зарядтал?ан конденсатор астарларыны? арасына ? = 5 диэлектрик орналастырса, конденсатор энергиясы: 5 есе азаяды

Кернеу 110 В т?ра?ты ток к?зіне ?осыл?ан, ?зынды?ы 5 м, к?лдене? ?имасыны? диаметрі 0,25 мм нихром сымынан жасал?ан ?ыздыр?ышты? ?уатын аны?та?ыздар? 108 Вт

Кернеу 220 В бол?анда 0,25 А ток ж?мсайтын электр шамында?ы токты? ?уаты? 55В

Кернеу 220 В желіге ?осыл?ан кедергісі 100 Ом ?ткізгіш т?тынатын ?уат? 484 Вт

Кернеу 220 В ?осыл?ан жазы? конденсаторды? сыйымдылы?ы 20 мкФ. Зарядтал?ан конденсат орды? электр энергиясын аны?та?ыз: 484 мДж

Кернеуді? амплитудалы? м?ні 220 В бол?ан кездегі к.ды? сыйымдылы?ы: С=20 мкФ

Кернеуді? ?згеріс жиілігі ? болса, I-і: ? жиілігімен ?згереді

Кернеуі 4 В шамны? 3 минут ішіндегі 250 Дж ж?мыс ?ндіруге ж?мсал?ан ток к?ші? 0,35 А

Кернеуі 50 кВ рентген т?тікшесіні? анодына жеткен электронны? ЕК аны?та?ыз: 8?10-15 Дж

Кернеуі U-?а дейін зарядтал?ан конденсаторды? парраллель сыйымдылы?ы сондай, зарядталма?ан

К. ?ос?анда К. арасында?ы заряд? 2 есе азаяды ; 1/2 есе ?л?аяды

Кернеулігі 60 кВ/м біртекті ?рісте 5 нКл орын ауыстыр?ан. Модул  бойынша 20 см-ге те? орын

ауыстыру  к?ші сызы?тарыны? ба?ытымен 60 0 б?рыш жасайды. ?рісті? ж?мысы: 3?10 -5 Дж

Кернеулігі 60 кВ/м ?рісте 5 нКл заряд орын ауыстыр?ан. 20 см-ге орын ауыстыру ?шін к?ш ж?мысын аны?та?ыздар? 60 мкДж

Кернеулігі 80 кВ/м электр ?рісі 20 Дж ж?мыс ат?ар?анда, 40?103 Кл зарядты? орын ауыстыру ?ашы?ты?ы: 6,25 мм