Ке?ес Ода?ыны? бытыры

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Империялы? саясатты ?айта ?арау жа?дайында?ы Уа?ытша ?кімет шаралары? ?ара ж?мыс?а ал?ан ж?мысшыларды ?айтару

Ислам діні ?аза?станда VIII ?асырда тарай баста?анымен, халы?ты? ж?рек тукпіріне XIX ?асырды? ая?ына дейін толы? жете ?ойма?аны ж?нінде ?з пікірін жаз?ан ?аза?ты? т???ыш ?алымы? Ш.У?лиханов

Ислам дініні? к?рнекті ?кілі, ?р? уа?ыздаушы, ?рі а?ын? ?ожа Ахмет Йассауи

Ислам діні? уа?ыздаушы, орта ?асырлы? белгілі а?ын, ел ішінде Х?кім ата атан?ан: С?леймен Ба?ыр?ани

Кадет партиясы Орталы? Комитетіні? м?шесі бол?ан ?аза? азаматы? ?.Б?кейханов

Кейінгі темір д?уірі кезе?і аралы?ы? бзб 3 ?асыр мен – бз 6 ?асыр

Кенесары ?скеріні? жеке отрядын бас?ар?ан белгілі батыр? А?ыбай

Кенесары ?асым?лыны? саяси к?з?арастарыны? ?алыптасуына ?сер еткен? ?кесі ?асым

Ке?ес Ода?ыны? бытыр Т.То?таров ?аза тап?ан шай?ас? М?скеу шай?асы

Ке?ес Ода?ыны? бытыры ата?ын ал?ан жалпы ?аза?станды?тар саны? 500-ге жуы?

Ке?ес Ода?ыны? бытыры Н?ркен ?діровты? со?ыс кезінде ат?ар?ан ?скери міндеті? ?ш?ыш

Ке?ес ?кіметі Александров-Гай-Ембі темір жол желісін салу?а шешім ?абылда?ан жыл: 1919 ж

Керей мен Ж?нібек баста?ан ?аза?тарды ?олда?ан Мо?олстан ханы? Есен Б??а

Керей ханды?ы мен мон?ол тайпаларыны? арасында?ы ?арым-?атынас жайлы айтылатын е?бек? Мон?олды? ??пия шежіресі

Керейлерді? батыс жа?ында?ы к?ршіліері? Наймандар

Керейттерде ?сірі басым бол?ан малды? т?рі? Жыл?ы

К?кшетау жерінде ?ола шал?ы табыл?ан ?оныс? Ша?алалы

К?не т?рік тілінде жазыл?ан ж?дігерлер саны: 200-ден астам

К?шпенділірді? ?ола д?уіріндегі тарихы мен м?дениетін зерттеген белгілі ?алым? ?.Мар?ылан

К?шім хан Батыс Сібірді? жергілікті хал?ына тарата баста?ан дін? Ислам

КСРО кезінде жергілікті ?кімет билігі ?олында болды? Е?бекшілер депутаттарыны? жергілікті ке?естері ат?ару комитеттеріні?

Кіші ж?з ?аза?тарыны? Е.Пугачев к?терілісіне ?атысуын Н?ралы хан ?алай т?сіндірді? ?аза?тарды? ?зіне ба?ынбай кетуін

Кіші ж?здегі к?терілісті? басшыларыны? бірі, Байба?ты руынан шы??ан, Е.Пугачев к?терілісіне ?атыс?ан батыр? Сырым Дат?лы

Кіші ж?здегі ханды? билік жойылды? 1824 жылы

Кіші ж?зді Ресейді? ?арама?ына алу туралы Анна Иоанновна грамота?а ?ол ?ойды? 19 а?пан 1731 ж.

Кіші ж?зді? со??ы ханы? Шер?азы хан

Кіші ж?зді? ханы ?біл?айырды? ж?мсауымен ?аза?тарды? Ресейге ?осылуы туралы ж?ргізеген елшілер? ?ойда??лы, ?ошай?лы

?. ?асым?лы баста?ан к?теріліс бол?ан жылдар: 1837-1847жж.

?.Жалаирді? е?бегі? Шежірелер жина?ы

?.Жалаири «Жылнамалар жина?ы» атты е?бегін тарту еткен орыс патшасы? Б.Годунов

?.И.С?тбаев?а Жез?аз?ан мыс кен орындарына сі?ірген с?бегі ?шін мемлекеттік сыйлы? берілді? 1942 ж