Катушка

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Катушка?а т?ра?ты магнит тая?шасы енгізгенде, онда электр то?ы пайда болады. Б?л ??былыс? Электромагниттік индукция

Катушкада?ы токты? 0,1 с ішінде бір?алыпты 0,6 А-ге ?згеруі 2,1 В ?здік индукция Э?К-ін ту?ызады. Осы катушканы? индуктивтілігін есепте?із? 0,35 Гн

Катушкадан ?тетін ток 1 сек 2А-ге ?згергенде, пайда болатын ?здік индукциясы Э?К-і 2В болса, катушканы? индутивтілігі. 1Гн.

Катушкадан ?тетін ток 1 сек 2А-ге ?згергенде, пайда болатын ?здік индукциясы Э?К-40В болса, катушканы? индутивтілігі. 20Гн.

Катушкадан т?ра?ты магнит тая?шасын енгізгенде, онда электр то?ы пайда болады. Б?л ??былыс ?алай аталады?  электромагниттік индукция

Катушканы? индуктивтілігі мен конденсаторды? электр сыйымдылы?ын 2 есе арттыр?анда, тербелмелі контурда?ы еркін электр тербелістерді? периоды: 2 есе артады

Квант оптикалы? генераторлар (лазерлер) ?олданылатын жа?дайлар: 1.металлдарды ж/е тері кездемелерді кесу 2.информацияны беру ж/е са?тау 3. ?зынды? ?лшемі эталонын аны?тау: 1,2,3

Квант энергиясы электронны? тынышты? энергиясына те? электромагниттік с?уле шы?аруды? ? (h= 6,62?10-34; m0=9.1?10-31)? 2,4?10 -12 м «кг?м/с» -?лшем бірлігімен ?лшенетін физ.шама: импульс R-лері 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом ж/е 4 Ом тізбектей ?осыл?ан т?рт ?ткізгішті? жалпы R? 10Ом R-лері: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом ж/е 4 Ом т?рт ?ткізгішті ?зара параллель ?ос?ан кездегі жалпы R: 0,48 Ом

R-лері: 4 Ом ж/е 6 Ом болатын ?ткізгіштер параллель жал?ан?ан. ?ткізгіштерді? жалпы R-? 2,4 Ом

R-лері R1=6 Ом  R2=12 Ом болатын параллель жал?ан?ан екі резистор R-сі R=15 Ом болатын резистормен ж/е Э?К ? = 200 В, ішкі R-cі r=1 Ом генераторды? ?ыс?ыштарына тізбектей

жал?анады. R1 резистор т?тынатын ?уаты? 267 Вт R-лері R1=1, R2=2, R3=3, R4=4Ом, резисторларды АВ н?ктелер інде ток козіне ?ос?анда,

оларды? жалпы R: RЖ=0,9Ом

R-сі 3?10 -2 Ом  контур ар?ылы ?тетін  магнит  а?ыны 2 с-та 1,2?10 -2 Вб-ге  ?згереді. Контурда?ы І-? 0,2 А

R-сі 17,5 Ом ?ткізгішке т?йы?тал?ан ?алта фонаріні?  батарейкасы  0,2 А ток ?ндіреді. Ал R- 0,3 Ом ?ткізгішке ?ос?анда, І— 1 А болды. Батарейканы? Э?К-і? ? = 4,3 В

R-сі 80 Ом ?ыздыр?ыш элементтегі ток к?ші 0,6А. Осы элементтегі 1 минутта б?лінетін жылу м?лшері: 1728 Дж