1886 жыл?ы «Ережеге» сай ??рыл?ан жергілікті м?сылман т?р?ындарыны? ісін ?арайтын т?менгі сот буыны? Халы? соты

1886 жыл?ы «Ережеге» сай уездік ж?не болысты? т?р?ындар?а ?атысты м?селелерді шешетін сот жиыны? Соттарды? т?тенше сот жиыны

1888 жылы ?скемен уезіндегі кен ?ндірісіндегі ?аза? ж?мысшылары ереуіліні? н?тижесі? Ж?мысшыларды? жала?ысы артты

1891 ж. «Ережеге» сай ?аза?станда ??рыл?ан генерал-губернаторлы?? Дала генерал-губернаторлы?ы

1891 жыл?ы 25 наурызда ?абылдан?ан Ережеге сай А?мола, Семей, Жетісу облыстарыны? орталы?ы? Омбы

1891 жыл?ы 25 наурызда ?абылдан?ан Ережеге сай Дала генерал-губернаторлы?ына кірген облыстар? А?мола, Семей, Жетісі

1902 жылы т???ыш маркеттік ??пия ?йым ??рылды? Орынборда

1905 жылы 17 ?азанда?ы патша манифесіне ?аза?ты? ?лтты?-демократиялы? зиялы ?ауым ?кілдеріні? к?з?арасы? ?шкереледі

1905 жылы ?ар?аралыда ?ткен халы?ты? бірлігін ?уаттайтын саяси жиын?а белсене ?атыс?ан? М.Дулат?лы

1905 жылы Семей облысы губернаторыны? ?ар?аралыдан ?скери к?ш ша?ыртуына себеп бол?ан о?и?а? Пошта-телеграф ?ызметкерлеріні? ереуілі

1905 жылы Успен кенішінде ??рал?ан ал?аш?ы ж?мысшы ?йымыны? атауы? Капитал?а ?арсы орыс-?ыр?ыз ода?ы

1905-1907 жылдарда?ы ?аза?-орыс е?бекшілеріні? интернационалды? бой к?рсетуі бол?ан жер? Успен кеніші

1906 жылы ?аза? шаруалары отаршыл жер саясатына ашы? ?арсылы? к?рсеткен Семей облысында?ы уезд? ?ар?аралы

1910 жыл?ы Столыпин реформасыны? ма?саты? Революцияны т?ншы?тыру

1910 жыл?ы Столыпин реформасыны? сипаты? Аграрлы?

1913-1917 жылдарды «?аза?» газетіні? редакторы бол?ан ?айраткер? А.Байт?рсын?лы

1914 жылы ?аза?стан?а ?оныстан?ан ?р тілдес халы?тарды? саныны? бірден 211 есеге к?терілуіні? себебі? Ресейден ?оныс аудар?ан шаруаларды? есебінен

1914 жылы ?аза?тардан жиналатын ша?ыра? салы?ыны? м?лшері? 600 мы? сом

1914-1916 жылдары Т?ркістан ?лкесінен майдан ?ажеттілігі ?шін жиналып алынды? Ма?та, ет, жыл?ы, т?йе

1914-1918 жылдарда?ы Ресей ?шін ?аза?станны? шикізат к?зі ретіндегі р?ліні? к?шеюіне ?сер етті? 1 д?ниеж?злік со?ыс

1915 жылы Австрия-Венгрия т?т?ындарыны? ереуілі ?ткен жер? Риддер кен байыту орны

1916 жыл?ы к?терілісті? е? ?йымдас?ан, табанды ?арсылы? к?рсеткен, халы? к?п ?атыс?ан орталы?ы? Тор?ай облысы

1916 жыл?ы к?терілісшілерге Ж.М?мбетов пен ?.Сауры?ов басшылы? жаса?ан жер? ?ар?ара айма?ы

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?теріліс кезінде Шерубай-Н?ра болысыны? ханы болып сайлан?ан? Н?рлан ?ияшев

1916 жыл?ы ?лт-азатты? к?теріліске негіз бол?ан себебші фактор? 19-дан 43 жас?а дейінгі адамдарды ?ара ж?мыс?а алу туралы патша жарлы?ы