1930 жылдары театрлар ашыл?ан ?аза?стан ?алалары? Семей? ?ара?анды

1990 жылды? маусымынан 1991 жылды? маусымына дейін бір жылды? ішінде ашыл?ан республика бойынша ?аза? тілінде т?лім беретін мектепті? саны? 155

1991 жылы желто?санда?ы Алматы кездесуінде басшылары ядролы? ?ару?а байланысты біріккен шаралар туралы келісімге ?ол ?ой?ан мемлекеттер? ?аза?стан, Ресей, Украйна, Беларусь

1991 жылы желто?санда?ы Алматы кездесуінде б?рын?ы Ке?ес Ода?ын ой?а т?сірмес жа?а шартта ода? деген с?з алмастырылды? Достасты? с?зімен

1993 жылды? 13 желто?санында Жо?ар?ы Ке?есті? таратыл?анын ресми т?рде жарияла?ан? С.?бділдин

1993 жылды? со?ына ?арай ?аза?станда ресми тіркелен саяси партия? ?аза?стан республикалы? партиясы

1993 жылды? со?ына ?арай ?аза?станда ресми тіркелен саяси партияларды? саны? 3

1998-1999 жылдары Берел кезе?іні? №11 обасын аш?ан археолог? З.Самашев

1999 жылы жары? к?рген Н.Назарбаевты? е?бегі? Тарих тол?ынында

2001 жылы ?кімет ??рамы мен бас?а да билік ??рылымында?ы жас олигархтар ?йымдастыр?ан ?о?амды? ?оз?алыс? ?аза?станны? демократиялы? та?дауы

2004 жылы 5 томы жары? к?рген ?лтты? энциклопедия? ?аза?стан

800 майдангер солдаттар мен «тыл ж?мысына» алын?ан ?аза?тар «ССодлаттарды? орыс м?сылман ?йымын» ?йымдастырда? Сергиопольде

VII ?. «Он о? будун» мемлекетіні? атауы? Батыс Т?рік ?а?анаты

VIII ?асырда Орхон ?зені мен Алтай аралы?ында ?мір с?рген тайпа? Наймандар

VI-IX ?асырларда т?ріктерде ?алалы? м?дениет дамы?ан айма?? О?т?стік ?аза?стан

X ?. О?т?стік ?аза?стан мен Жетісуды? ?алаларында мешіттерді? к?птеп салына баста?анын жаз?ан? ?л-Макдиси

X ?асырда ?има? шонжарлары ?абылдай баста?ан дін? Ислам

XIII ?асыр?а дейін ?аза? атауыны? ?олданып келген ма?ынасы? Еркін адамдар

XIII ?асырда ?ыпша?тарды? с?ттен ?алай май алатын, ??ртты, ?ымызды ?алай жасайтындарын та?дана жаз?андар? Еуропа саяхатшылары

XIII ?асырды? басында жасал?ан м?мл?ктік Египет мемлекетіні? араб-?ыпша? с?здегі ?аза? с?зіне берілген т?сіндірме? Еркін, кезбе

XIII-XV ?асырлардан аттары бізге а?ыз болып жеткен ауызша поэзия ?кілдеріні? бірі? Асан ?ай?ы

XIII-XV ?асырлардан аттары бізге а?ыз болып жеткен ауызша поэзия ?кілдеріні? бірі? Кетб??а

XIV ?. ортасы – XVI ?-ды? басында ?аза?станны? о?т?стік-шы?ысында ?мір с?рген мемлекет? Мо?олыстан

XIV ?асырда исламны? таралуына ?атты к??іл б?лген хандар? ?збек хан, То?ылы?-Темуір

XIV ?асырда м?сылман дініне кіріп,басына шалма та?па?андар?а ?ата? жаза ?олдан?ан хан? То?ылы?-Темір

XIV-XV ?.?. ?аза?стан аума?ында?ы е? елеулі с?улет ?имараты? Ахмет Яссауи кесенесі

XIV-XV ?асырларда ?ыпша?тар мен ?ияттарды? ?ызылбастар мен ?алма?тар?а ?арсы со?ысын суреттейтін жыр? ?обыланды батыр