?аза?стан 2030

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?аза?стан аума?ынан табыл?ан неолиттік т?ра?тар саны? 500-ден астам
?аза?стан ?ылым академиясын ??ру?а, ?ылыми ж?мыстарды? ?йымдастырылуына к?мек к?рсеткен к?рнекті орыс ?алымы? А.Панкратова
?аза?стан ?ылымында ?о?амды? ?ылымдарды зерттеу ау?ымы ке?ейтілді? 1950 жылдар ішінде
?аза?стан жерінде ежелгі адамны? ал?аш?ы іздері жатады? Ерте палеолитке
?аза?стан жерінде кездесетін неолит т?ра?тарыны? е? к?несі? бзд 5 мы? жылды??а т?н
?аза?стан к?сіпода?тарыны? республикалы? I конференциясы ?тті? 1948 ж.
?аза?стан Орталы? Ат?ару Комитеті мен Халы? Комиссарлары Ке?есіні? «Аса ірі бай шаруашылы?тары мен жартылай феодалдары к?мпескелеу ж?не аудару туралы» декреті шы??ан жыл? 1928 ж.
?аза?стан?а ты? ж?не ты?ай?ан жерлерді игеру ?шін КСРО-ны? Еуропалы? б?лігінен 1960 жыл?а дейін келген? 2 млн.адам
?аза?станда 1961 жылы ша?ыра? к?терген институт? ?аза? КСР ?ылым академиясыны? Тіл білім, ?дебиет ж?не ?нер институты
?аза?станда азмат со?ысы ая?тал?ан жыл? 1920 ж.
?аза?станда ерте орта ?асырда ірге тіккен ал?аш?ы феодалды? мемлекет? Т?рік ?а?анаты
?аза?станда жекешелендіріді? II кезе?і басталды? 1994 жылды? к?ктемінде
?аза?станда ислам діні VIII ?асырда тара?анмен XIX ?асырды? ая?ына дейін т?р?ындарды? ж?рек т?кпіріне жете ?ойма?аны ж?ніндегі пікірін жаз?ан Ш.У?лихановты? ма?алысыны? аты? ?ар?ара
?аза?станда к?шпен ?жымдастыру?а ?арсы ?арулы к?рес бол?ан жылдар? 1929-1931 жж.
?аза?станда?ы азамат со?ысы жылдары? 1918-1920 жж.
?аза?станда?ы ?лт зиялылардын ?удалауды? жа?а тол?ынына жол аш?ан БК(б)П Орталы? Комитетіні? 1946 жыл?ы ?аулысы? Звезда, Ленинград журналдары туралы
?аза?станны? о?т?стік-шы?ысында Шы?ыс?а шы?атын керуен жолыны? негізгі ?а?пасы? Жетісу
?аза?станны? т?уелсіздігін таны?ан ал?аш?ы мемлекеттерді? бірі? Т?ркия
?аза?станны? шекаралы? бекіністері ар?ылы ?тетін керуендерге баж салы?ы к?бейтілген мерзім? XIX ?. 30 жылдары
?аза?тар?а 1867-1868 жыл?ы уа?ытша Ережеге сай а?арту ісін дамыту?а берілген ???ы?? ?з еріктерімен ?аржы жинау?а
?аза?тардан ант алу?а Ресейді? орыс елшілігінен бас?арып келген? А.Тевкелев
?аза?ты? ата?ты кинорежисері? Ш.Айманов
?аза?ты? батыр ?ызы, пулеметші? М?нш?к
?азіргі Конституция бойынша ?аза?стан Республикасында бекітілген бас?ару формасы? Президентік
?айыр хан ?скерімен Отырар ?аласын ?ор?ады? 6 ай
?а?лы мемлекетіні? ?мір с?ру хронологиялы? ше?бері? бзб 3-2 ?. бз 5?
?а?лыларды? археологиялы? м?дениеттері? ?ауыншы, Жетіасар, Отырар-?аратау
?а?лыларды? солт?стігіндегі к?ршілері? Сарматтар мен аландар
?арахан мемлекетіні? негізін салушы? Саты? Бо?ра хан
?арл?? мемлекетіні? ??ла?ан жылы? 940 ж.
?асиетті б?ла? басына а? ??йып, к?ктен жа?быр с?рау ырымыны? атауы? Тасатты?