Ахмет Йасауи

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Сталинградта?ы ?йгілі «Павлов ?йін» ?ор?ау?а ?атыс?ан о?т?стік-?аза?станды? жауынгер? Т.Мырзаев

Суретші Н.Хлудовты? шы?армалары? К?ш, Мал айдау

С?лтан Байма?амбетов жауды? арнайы салын?ан ?ор?аныс ?ясыны? о? жаудырып т?р?ан аузын кеудесімен жауып, ?аза тапты? Ленинград ?шін шай?аста

Сы?ана? ?аласыны? ма?ында орналас?ан бір к?мбезді кесене? К?ккесене 

Сібір атауы т?ркі тілдес тайпалармен ?за? жылдар бойы ?арым-?атынаста бол?ан осы этникалы? тобыны? атауынан шы?ты? Сыпыра

Сібір елін мон?олдар жаулап ал?аннан кейін Жошы ?лысына кіргеннін жаз?ан шежіресі? Рашид ад-Дин

Табанды к?ресіні? н?тижесінде ж?мысшылар жала?ыларын 26%-?а к?бейтуге м?мкіндік ал?ан ереуіл? Ембі мен Доссорда?ы ереуіл

Тай?азан орналастырыл?ан кесене? Ахмет Йасауи

Тарихи романдары ар?ылы б??араны? санасына ас?а? отаншылды? сезім ?ялата білген жазушы? ?нуар ?лімжанов

Тас ??деу биік де?гейге к?терілген кезе?? Неолит

Тастан ж?не мыстан жасал?ан е?бек ??ралдарын ы?ыстыр?ан кезе?? ?ола д?уірі

Тау-кен ?ндірісінде ж?мыс?а жалдан?ан кедей ?аза?-орыс е?бекшілері аталды? Жата?тар

Т?уекел хан М?уреннахр?а баса к?ктеп кірген жыл? 1598 жылы

Т?уекел ханны? беделін ж?не к?ш-?уатын арттыра т?скен же?іс? Ташкент ?аласыны? т?біндегі Абдаллах ханды тал?андауы

Т?уелсіз ?аза?сатнны? т???ыш ?ор?аныс министрі? С.Н?рма?амбетов

Т?уелсіз ?аза?станны? ал?аш?ы ?арышкері? Т.?уб?кіров

Т?уелсіз мемлекеттер Достасты?ы за?ды т?рде ??рылды? Алматыда, 21 желто?санда

Т?укені? кезіндегі Кіші ж?зді? биі? ?йтеке би

Темір д?уіріні? ?амтитын аралы?ы? Бзб 8 ?асыр бз-ды? 6 ?асыры

То?ырау жылдарында ?аза?станда халы? арасында ілтипатпен ?абылдан?ан ?ыз Жібек кинофильміні? ?оюшы-режиссері? С.?ожыков

то?ырау жылдарында ?атты зардап шеккен ?ылым саласы? ?о?амды? ?ылымдар

Тор?айда?ы к?теріліс сардарбегі Амангелді Имановты? серігі, мерген? Кейкі батыр

Т?леген То?таров Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын, ?азатап?аннан кейін алды? М?скеу шай?асы ?шін

Т?мендегі Сыр бойы ?аза?тарыны? XIX ?. 50 жылдарында?ы азатты? к?ресін бас?ар?ан? Ж.Н?рм?хамед?лы

Т?ркі тілдес халы?тарды? т?рмыс-тіршілігі, ?дет-??рпы ж?не тілі туралы жаз?ан орта ?асырлы? энциклопедист ?алым? Махм?д ?аш?ари

Т?ркістан АКСР-і жарияланды? 1918 жыл, с?уір

Т?рік ?а?анатыны? Батыс ж?не Шы?ыс ?а?анаттарын б?лінген мерзімі? 603 жылы

Т?рік сына жазуыны? к?не ескерткіштері? К?лтегін, Тонык?к

Т?рік тілдес тайпаларды? бір-біріне жа?ынды?ын зерттеген белгілі ??лама? М.?аш?ари

Т?ріктер отбасына шапа?атын тигізеді деп табынды? ?май ана?а

Т?ріктерді? негізгі шаруашылы?ы? К?шпелі ж?не жартылай к?шпелі мал шаруашылы?ы

Уфа?а жер аударылып, сол жерде 1790 жылы д?ние сал?ан хан? Н?ралы

?й?ырлар мен д?нгендер ?оныс аудар?ан айма?? Жетісу