?атты денелер

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?андай заттар, ?андай к?йінде ?здіксіз спектрлер шы?арады? ?те ?ыздырыл?ан ?атты ж/е с?йы? заттар мен ?те сы?ыл?ан газдар

?андай конденсаторды? сиымдылы?ы 1Ф болады? Астарларына 1 Кл заряд бергенде потенциал айырмасы 1 В болса

?андай к?шті? ?серінен полярсыз диэлектрикті? молекулалары электрлік диполь?а айналады? Электр ?рісіні? к?ші

?аны?у тогы 10 мА бол?ан кездегі, вакуумды? диод катодынан 2 са?атта ?шып шы?атын электрондар саны? 4,5·1020

?ара??ыда к?п бол?ан адамны? к?зі жатты??ан со?, с?уле ?- 500нм, ал ?уаты 2,1?10-7Вт жары? ?абылдайды. К?зді? торына 1с-та т?скен фотон санын аны?та?ыз (с=3?108; h=6.62?10-34): 53

?оспасыз, таза жартылай ?ткізгіштерді? электр ?ткізгіштегі? кемтік ж/е электронды?

?ата?ды?ы k1=0.3 кН/м, k2=0,8 кН/м серіппелер тізбектей жал?ан?ан. Егер ІІ- ші серіппе х2=1,5 см-ге деформациясыны? м?нін аны?та?ыз? 0,04 м

?ата?ды?ы k=2 · 10 3 Н/м серіппеге ілінген, m- 0,2 кг денені? еркін тербелісіні? жиілігі? 16 Гц

?ата?ды?ы k=10 Н/м серіппені 1 см-ге соз?анда А ж?мыс жасалады. Серіппені та?ы 1см-ге созу ?шін, ?осымша ат?арылатын  ж?мыс? 3А

?ата?ды?ы 1 кН/м  серіппеге ілінген массасы 2 кг ж?кті? тербеліс амплитудасы 2 см. Тербеліс бастал?ан со? 1/4 период уа?ытта?ы серпінділік к?шіні? ж?мысы? 0,2 Дж

?ата?ды?ы 10 4 Н/м серіппе 4 см-ге ?зартыл?ан. Серіппені? серпімді деформациясыны? ЕР-? 8 Дж

?ата?ды?ы 29,4 Н/см серіппе 20см-ге сы?ыл?ан. Деформация серпінді.Серпінділік к?шіні? ж?мысы? -58,8Дж

?ата?ды?ы 100 Н/м серіппе ?андай к?шті? ?серінен 0,02 м-ге ?зартады? 2 Н

?ата?ды?ы 1000 Н/м, сы?ыл?ан серіппе ?зіне бекітілген денеге 400Н к?шпен ?сер етеді. Серіппені? ЕР? 80Дж

?ата?ды?тары k ж/е 2k, бір-бірімен тізбектей ?осыл?ан екі серіппеге массасы m ж?к ілінген. Тепе-те?дік к?йінде ж?к ?андай ара ?ашы?ты??а т?мен т?седі? Серіппелер салма?сыз? 3mg/2k

?атты денелердегі механикалы? кернеуді? аны?тамасына с?йкес келетін ?рнегі: ?=F/S

?атты скафандр киген с??гуір 250 м тере?дікке с??ги алады. Осы тере?діктегі те?із суыны? гидростатикалы? ?ысымы? 2575 кПа

?ауіпті деген сигналды? ?ызыл т?спен берілу себебі? Ауада?ы шашырауы ?те к?п

?има ауданы 0,2 мм 2 ?ткізгіштегі І- 1 А, ал еркін электрондарды? концентрациясы 5·1028 м-3, осы ?ткізгіштегі электрондарды? орын ауыттыруыны? орташа ?-? 6,25·10-4 м/с

?оз?алмайтын электронны?, уа?ыт?а байланысты ?згермейтін магнит ?рісіндегі орны?  ?оз?алыссыз к?йінде ?алады

?оз?алыс те?деуі: x = 10 t + 0.4 t 2. ? Х(t) т?уелділігін аны?та? ? Х = 10 + 0,8 t

?оз?алыста?ы денеге т?сірілген к?ш ж?мыс жасамайтын жа?дай: к?ш пен