Алаша хан

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

«1899 жылдан кейін ?аза?тар мен орыстар арасында?ы этносты? жанжалдар далада?ы ?мірді? сипатты белгісіне айналды», -деп жазды? Т.Рыс??лов

«XX ?асырды? Гомері» атан?ан а?ын? Ж.Жабаев

«Азат» азаматты? ?оз?алысын ?йымдастырушыларды? кокейскесті арманы? ?аза?станны? егеменді ел болуы

«Алаш» с?зін жиі кездестіретін ?аза? хал?ыны? а?ызы? Алаша хан

«Аса ірі бай шаруашылы?тары мен жартылай феодалдарды т?ркілеу ж?не жер аудару туралы» декрет шы??ан жыл? 1928 ж

«Атбасар мыс кендері» акционерлік ?о?амы ж?мысшыларыны? ереуілі бол?ан жыл? 1911 жыл

«Берлин операциясыны?» бастал?ан уа?ыты? 1945 жыл 16 с?уір

«Дешті у?лаяты Берке хан?а ба?ын?ан кезде дінсіздерді? к?п б?лігін ол ислам денене кіргізді» — деп жазыл?ан ?теміс ?ажыны? кітабы? Шы??ыснама

«Жас т?лпар» ?лтты? демократиялы? бейресми ?йымы ??рылды? 1960 ж. ішінде

«Жас т?лпар» ?лтты? демократиялы? бейресми ?йымыны? идеялы? дем берушісі жіне басты ?йымдастырушысы? М.?уезов

«Жер дегеніміз – мемлекетті? негізі, оны ?алай береміз?», — деген ??н басшысы? Моде

«Жеті жар?ы» бойынша ??рылтай?а ?атыстырылмады? ?арусыз келгендер

«Жеті жар?ы» бойынша хан? Барлы? ру берлестігіні? басшысы, ханды?ты? басшысы, бас ?олбасшысы

«Ж?т» — деген с?зді? ма?ынасы? Малды? жаппай ?ырылуы

«Интернационалды» ?аза? тіліне аудар?ан белгілі а??ын? Ж.Аймауытов

«К??ілашар» к?йіні? авторы? Дина

«КСРО-да социализм толы? ж?не т?пкілікті же?іске жетті» деген партиялы? т?жырым ?абылданды? 1950 жылдарды? со?ында

«?аза? КСР тарихыны?» екі томды?ы жарияланды? 1957-1959 жылдары

«?аза? с?зі хорасын т?ркімендері арасында этникалы? сипатта ?олданыл?ан т?різді – деп жаз?ан тарихшы? Б.Е.К?меков

«?аза? с?лтандары хижраны? 870 жылдары (1465-1466) билей бастады» деген м?лімет келтірілген тарихи шы?арма? Тарих-и-Рашиди

«?аза?» с?зі этникалы? ма?ына?а ие бола баста?ан ?асыр?  XIV ?асыр

«?аза?сатан -2030» ба?дарламасында?ы бірінші стратегиялы? басым ба?ыт? ?лтты? ?ауіпсіздік

«?а?лылар ?ыпша?ша с?йлейді екен»?, — деп жаз?ан саяхатшы? Плано Карпини

«?ата?ан ?ыр?ыны» осы хан?а ?атысты? Т?рсын

«?ор?ыт ата» кітабы неше жырды? ?осындысынан т?рады? 12

«?ыр?ыз (?аза?) хал?ыны? 1000 ?ні» «?аза? хал?ыны? 500 ?ні мен к?йі» жина?тарыны? авторы? А.Затаевич

«Орынбор ж?не Батыс Сібір генерал-губернаторлы?ында?ы Дала облыстарын бас?ару туралы уа?ытша Ереже бекітілген жыл: 1868 жылы 21 ?азан

«Орынбор тарихы» атты зерттеу е?бегінде ?аза? тарихыны? даму кезе?дерін к?рсеткен орыс ?алымы? П.Рычков

«?збек ?лысы» деп аталады? ?біл?айыр ханды?ы

«?збек ?лысы», «?збек ханды?ы», «Шайбани ?лысы» сия?ты атаулар осы ханды??а т?н? Алаш