Archive for the ‘ЕНТ шпоры 2013 год’ Category

Верный бекінісі

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?лтты? ?аза? театрында т???ыш рет ?ойыл?ан пьесса? Е?лік-Кебек ?лты? ?аза? театрына к?птеген шы?армашылы? жетістіктері ?шін 1937 жылы берілген ата?? ?аза? академиялы? драма театры ?лы ж?з биі, «Жеті жар?ыны» жасау?а ?атыс?ан? Т?ле би ?лы ж?здегі ?о?ан ханды?ыны? тірегі Тауш?бек бекінісін орыс ?скерлеріні? ?ант?гіссіз басып ал?ан жылы? 1851 жылы 7 шілде

Мезолит д?уірі

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?аскеле? ?зені бойында?ы ?о?ан ханды?ыны? бекінісі: Тауш?бек ?асым ханны? Сырдария бойында?ы ?алалар?а билік орнатуына б?гет жаса?ан билеуші: М?хаммед Шайбани ?ожа Ахмет Йассауи кесенесінде залды? ортасында т?р?ан ?лкен тай?азан жасал?ан жыл? 1399ж ?о?ан ?аласы астанасы бол?ан автономия? Т?ркістан автономиясы

?ош?арбаев ту

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Неолит дуіріні? Солт?стік ?аза?стан жеріндегі т?ра?ы? Пеньки Но?ай Ордасыны? бас?аша атауы? Ма??ыт елі Но?ай Ордасыны? орталы?ы Сарайшы? іргесі ?алан?ан уа?ыт? X ? Н?ралыны ханды?тан тайдыру ж?нінде шешім ?абылда?ан Кіші ж?з старшындарыны? съезі бол?ан жыл? 1785 ж.

?аза?стан 2030

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?аза?стан аума?ынан табыл?ан неолиттік т?ра?тар саны? 500-ден астам ?аза?стан ?ылым академиясын ??ру?а, ?ылыми ж?мыстарды? ?йымдастырылуына к?мек к?рсеткен к?рнекті орыс ?алымы? А.Панкратова ?аза?стан ?ылымында ?о?амды? ?ылымдарды зерттеу ау?ымы ке?ейтілді? 1950 жылдар ішінде ?аза?стан жерінде ежелгі адамны? ал?аш?ы іздері жатады? Ерте палеолитке

Тал?ат Бигелдинов

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Екі м?рте Ке?ес Ода?ыны? Батыры ата?ын ал?ан ?аза? ?ш?ышы? Тал?ат Бигелдинов Екінші д?ниеж?злік со?ыстан кеін жо?арыдан т?мен ?арай, иерархиялы?-пирамидалы? ??рылым?а айнал?ан ?йым? Ке?ес Ода?ыны? коммунистік партиясы Е?бегі Лениндік сыйлы?пен атап ?тілген генетика мен микробиология саласыны? ?алымы? М.Айтхожин Ерте темір д?уірінде мал басыны? к?беюіне байланысты ?алыптас?ан? К?шпелі мал шаруашылы?ы

Ж?нібек пен Керей

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?абыр?а сыртын ?семдеу ісінде ?аза?ты? д?ст?рлі ою-?рнегі (та?дай, ж?рекше) ке? ?олданыл?ан кесене? Алаша хан кесенесі ?абыр?алары тере? к?білген, к?лемі 40-60 шаршы метр болатын мезолиттік баспана табыл?ан озен а??ары? Есіл ?аза? АКСР-н ??ру туралы декрет шы?ты? 1920 жылы 20-тамыз ?аза? АКСР-ны? ??рыл?анын жарияла?ан ??жат? ?аза? АКСР-ны? ??рылуы ж?ніндегі декрет

Ке?ес Ода?ыны? бытыры

Posted: 3rd Декабрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Империялы? саясатты ?айта ?арау жа?дайында?ы Уа?ытша ?кімет шаралары? ?ара ж?мыс?а ал?ан ж?мысшыларды ?айтару Ислам діні ?аза?станда VIII ?асырда тарай баста?анымен, халы?ты? ж?рек тукпіріне XIX ?асырды? ая?ына дейін толы? жете ?ойма?аны ж?нінде ?з пікірін жаз?ан ?аза?ты? т???ыш ?алымы? Ш.У?лиханов Ислам дініні? к?рнекті ?кілі, ?р? уа?ыздаушы, ?рі а?ын? ?ожа Ахмет Йассауи