Archive for the ‘Адвокатура’ Category

Тiнту ж?не алу тактикасы

Posted: 13th Декабрь 2011 by admin in Адвокатура

Тiнту ж?не алу т?сiнiгi мен міндеттері. Тiнту т?рлері мен сатылары. Тiнту ж?ргізу туралы шешім ?абылдау. Тінтуге дайынды?. Айыпталушыны? жеке басы, оны? байланысы, тінту орны, т?пн?с?алы объектілер ж?не тінтуді? бас?а да шарттары жайлы а?параттарды жинап-зерттеу. Тінтуді жоспарлау. Тергеулік-жедел іздестірушілік топты ??ру ж?не о?ан  н?с?ау беру. Тінту кезінде маманды ?атыстыру. ?ылыми-техникалы? ж?не к?мекші ??ралдарды ?зірлеу. К?лік ж?не […]

Криминалистикалы? тактика т?сiнiгi ж?не ж?йесi. Криминалистикалы? тактика ?ылыми білім ж?йесінде. Криминалистикалы? тактиканы? ?ылмысты? ???ы?, ?ылмысты? іс ж?ргізу ???ы?ы, сот психологиясы, жедел іздестіру ?ызметіні? теориясы, бас?ару ?ылымы, логика ж?не этикамен байланысы. Тактикалы? т?сiлдер, оларды ?олдану шарттары: ???ы?ты?, шектілік (р??саттылы?), ма?сатталы?. Тактикалы? комбинацияны: т?сiнiгi, жiктемесi, шектілікті? (р??саттылы?) жалпы жа?дайлары. Процессуалды? ?рекет тактикасы. Процессуалды? ?рекеттерді ж?ргізуге дайынды?, оны […]

?ару, о?-д?рi ж?не  олардан ?ал?ан iздердi? криминалистикалы? зерттеуiнi? т?сiнiгi, объектiлерi ж?не ма?ынасы. Атыс ?аруын ?олдану салдарынан пайда бол?ан iздер, оларды? жiктемесi, пайда болу механизмi. Атыл?ан гильза ж?не о? ?стiндегi ?ару б?лшектерiнен ?ал?ан iздер. Атыс жара?аттары ж?не оларды? белгiлерi. Негiзгi ж?не ?осымша атыс iздерi. ?ару ж?не оларды? iздерiн (гильза, о?, бытыра, ты?ын ж?не атыс iздерi орналас?ан […]

Криминалистикалы? техника

Posted: 13th Декабрь 2011 by admin in Адвокатура

3-та?ырып. Криминалистикалы? техниканы? жалпы ?а?идалары. Криминалистикалы? техника т?сiнiгi ж?не ??рылымы. ?ылмысты? iс ж?ргiзуде ?олданылатын ?ылыми-техникалы? ??ралдарды? ???ы?ты? негiздерi. ?ылыми-техникалы? ?дiс-??ралдарды ?олданатын субъектiлер. ?ылмысты тергеп ашуда пайдаланылатын ?ылыми-техникалы? ж?не жалпы ?ылыми ??ралдарды? жиынты?ы. Жылжымалы криминалистикалы? лабораториялар. Iздердi ж?не бас?а да затты? д?лелдемелердi табу, ?арау, бекiту ж?не алуда ?олданылатын ?ылыми-техникалы? ?дiс-??ралдар. Затты? д?лелдемелердi алдын-ала ж?не сараптамалы? т?рде […]

Вопросы для сдачи первого рубежного контроля. 1.Право на юридическую помощь – конституционное право человека и гражданина 2.Адвокатура и её задачи 3.Основные направления деятельности адвокатуры 4.Принципы организации и деятельности адвокатура 5.Становление адвокатуры в Казахстане в период до 1917 года 6.Коллегия адвокатов и порядок их образования.

Практические занятия

Posted: 12th Декабрь 2011 by admin in Адвокатура

ПЗ 1.Тема: Понятие, предмет и задачи адвокатуры. 1.Вопросы для обсуждения: 1.Понятие адвокатуры. 2.Предмет адвокатуры. 3.Задачи адвокатуры. 2. Вопросы для письменной работы: 1.История становления и развития науки об адвокатуре.

Тематика СРС

Posted: 12th Декабрь 2011 by admin in Адвокатура

СРС 1. Тема 1: Понятие, предмет и задачи адвокатуры. Составить словарь основных терминов и понятий по теме. Написать эссе на тему «Публично-правовой характер функций адвокатуры». Литература № 1,7,11,12 СРС 2. Тема 2: Возникновение и основные этапы развития адвокатуры в Казахстане. Составить словарь основных терминов и понятий по теме. Написать эссе на тему «Проблемы совершенствования деятельности […]