Тiнту ж?не алу тактикасы

Posted: 13th Декабрь 2011 by admin in Адвокатура

Тiнту ж?не алу т?сiнiгi мен міндеттері. Тiнту т?рлері мен сатылары. Тiнту ж?ргізу туралы шешім ?абылдау. Тінтуге дайынды?. Айыпталушыны? жеке басы, оны? байланысы, тінту орны, т?пн?с?алы объектілер ж?не тінтуді? бас?а да шарттары жайлы а?параттарды жинап-зерттеу. Тінтуді жоспарлау. Тергеулік-жедел іздестірушілік топты ??ру ж?не о?ан  н?с?ау беру. Тінту кезінде маманды ?атыстыру. ?ылыми-техникалы? ж?не к?мекші ??ралдарды ?зірлеу. К?лік ж?не байланыс ??ралдарымен ?амтамасыз ету.

Т?р?ылы?ты б?лмеде тiнту ж?ргiзудi? тактикалы? т?сiлдерi. ?ызмет б?лмелерiнде тiнту ж?ргiзу ерекшелiктерi. Аулаларды, к?лік ??ралдарын тiнту. ??пия орын т?рлерi ж?не оларды табу т?сiлдерi. ?осымша ж?не ?айталап тінту.

Тінтуді? алудан айырмашылы?ы. Алу?а дайынды? ж?не оны ж?ргiзудегi тактикалы? т?сiлдер. Тiнту ж?не алу жолдары мен н?тижелерiн бекiту.

14-та?ырып. Жауап алу ж?не беттестiру тактикасы.

Жауап алу мен беттестіруді? т?сiнiгi ж?не м?ні. Жауап алу мен беттестіру тактикасыны? жалпы ?а?идалары. Жауап алу мен беттестіруді? т?рлері. Жауап алу принципі. Жауап алу ?рекетiн дайындау. Жауап алу мен беттестіру ?шін т?пн?с?алы м?ліметтер жинау. Жауап алуды? тактикалы? ?амтамасызды?ы, ?йымдастырушылы? ж?не техникалы? жа?ынан ?амтамасыз ету. Маман, сарапшы, аудармашы, ?ор?аушыны? ?атысуымен ж?ргізілетін жауап алу тактикасыны? ерекшелігі. Жедел іздестірушілік шараларымен алын?ан д?лелдемелер мен а?параттарды жауап алу мен беттестіру кезінде пайдалану. Жауап алуды бекіту ??ралдары мен т?сілі.

Ку? ж?не ж?бiрленушiден жауап алу тактикасыны? жалпы ережелері.Жауап беріп отыр?анны? ?з еркімен баяндауы ж?не с?ра?тар ?ою тактикасы. Есіне т?сіруді? тактикалы? т?сілдері. Ж?бірленушіден жауап алу ерекшелігі. К?дiктi ж?не айыпталушыдан жауап алуда ?олданылатын тактикалы? т?сiлдер. Алиби тексеру. Жауап берушіні? ?тірігін шы?ару ма?сатында жауап алу тактикасыны? ерекшелігі. Сезімге бой алдырушылы? ж?не логикалы? ы?пал ету т?сілдері. Тактикалы?-криминалистикалы? комбинациялар. Бірнеше ку?ларды? ?атысуымен жауап алу. Жасы толма?андардан жауап алу тактикасы ерекшелiктерi. Беттестiру т?сiнiгi мен мiндеттерi. Беттестiруге дайынды?. Беттестiру кезiнде жауап алу т?ртібі туралы шешім ?абылдау. Беттестіру кезіндегі тактикалы? т?сілдер. Беттестіру ?стінде жауап алу кезінде д?лелдемелерді пайдалану. Жауап алу жолы мен н?тижелерін бекіту. Бекітуді? негізгі ??ралы. Бекітуді? ?осымша ??ралдары.

  1. guldana:

    Жауап алу ж?не беттестiру тактикасы.