?ару, о?-д?рi ж?не  олардан ?ал?ан iздердi? криминалистикалы? зерттеуiнi? т?сiнiгi, объектiлерi ж?не ма?ынасы.

Атыс ?аруын ?олдану салдарынан пайда бол?ан iздер, оларды? жiктемесi, пайда болу механизмi. Атыл?ан гильза ж?не о? ?стiндегi ?ару б?лшектерiнен ?ал?ан iздер. Атыс жара?аттары ж?не оларды? белгiлерi. Негiзгi ж?не ?осымша атыс iздерi.

?ару ж?не оларды? iздерiн (гильза, о?, бытыра, ты?ын ж?не атыс iздерi орналас?ан заттар) табу, ?арау, бекiту ж?не алу. ?ару мен ?ару-жара?тарды ?арау кезiндегi са?тандыру шаралары.

Сот-баллистикалы? сараптама шешетiн с?ра?тар: идентификациялы?, жiктемелiк ж?не диагностикалы?. Сараптама?а жiберiлетiн материалдар.

Суы? ?аруды? ж?не оны ?олданудан ?ал?ан iздердi? криминалистикалы? зерттеуi. Суы? ?аруды? жiктемелiк белгiлерi. Суы? ?аруды? механикалы? т?рде ?сер етудi? iздерi. Суы? ?аруды белгiлi бiр топ?а жат?ызу ж?не идентификациялау.

7-та?ырып. ??жаттарды? техникалы?-криминалистикалы? зерттеуi.

??жаттарды? техникалы?-криминалистикалы? зерттеуiнi? т?сiнiгi мен шешетiн мiндеттерi. ??жаттарды? толы? ж?не жартылай жасандылы?ы.

??жат м?тiнiндегi ?згерiстердi табу. ?шiру, т?зету, ?стiнен жазу, ?стiнен басу, уландыру ж?не жуып-шаю белгiлерi. М?р ж?не штамп к?шiрмелерiнi?, ??жат бланктерiн ?олдан жаса?анды?ын табу. ?ойыл?ан ?олды? техникалы? жасандылы?ына итермелейтiн белгiлерiн аны?тау.

Жыртыл?ан, жан?ан, ?лсін к?рінетін, т?ссізденген, ?стіне сия т?гілген м?тіндерді, ?а?аздарды, бояуларды, желім ж?не т.б. сараптамалы? зерттеуден ?ткізу м?мкіндіктері. ??жатты? жасын аны?тау м?мкіндіктері.

Сараптама?а материалдарды та?дау. ??жаттарды? техникалы?-криминалистикалы? сараптамасын ж?ргізу ?дістемесі жайлы ?ыс?аша м?ліметтер.

М?шінкеге басыл?ан м?тіндерді зерттеу. М?шінкелерді? жалпы ж?не жеке белгілері. М?шінкеге басыл?ан м?тіндерді? криминалистикалы? зерттеуі шешетін с?ра?тар. Сараптама?а материалдар дайындау.