Криминалистикалы? тактика т?сiнiгi ж?не ж?йесi. Криминалистикалы? тактика ?ылыми білім ж?йесінде. Криминалистикалы? тактиканы? ?ылмысты? ???ы?, ?ылмысты? іс ж?ргізу ???ы?ы, сот психологиясы, жедел іздестіру ?ызметіні? теориясы, бас?ару ?ылымы, логика ж?не этикамен байланысы.

Тактикалы? т?сiлдер, оларды ?олдану шарттары: ???ы?ты?, шектілік (р??саттылы?), ма?сатталы?.

Тактикалы? комбинацияны: т?сiнiгi, жiктемесi, шектілікті? (р??саттылы?) жалпы жа?дайлары. Процессуалды? ?рекет тактикасы. Процессуалды? ?рекеттерді ж?ргізуге дайынды?, оны ж?ргізу, жолы мен н?тижелерін бекіту.

11-та?ырып. Криминалистикалы? болжамдар ж?не тергеудi жоспарлау.

Криминалистикалы? болжамдар т?сiнiгi мен м?нi. Криминалистикалы? болжамдар жiктемесi. Жалпы, жеке, тергеулік, сараптамалы?, жедел іздестірушілік, сотты?, ал?аш?ы ж?не келесі болжамдар.

Болжамдарды ??ру ж?не тексеру. Тергеулік болжамдар?а ?ойылатын талаптар. Болжамдарды ??ру барысында ?олданылатын логикалы? ойлау т?сiлдерi. Болжамдарды ??ру негiзi. Болжамдарды тексеруге негіз ж?не оларды тексеру т?сілі.

Тергеудi жоспарлауды? т?сiнiгi ж?не негізгі ?а?идалары. Тергеудi? ?рт?рлі кезе?деріндегі жоспарлауды? ерекшеліктері. Тергеудi? ал?аш?ы, келесі ж?не со??ы кезе?деріндегі жоспарлау. Жедел іздестіру шараларынан алын?ан материалдармен ?оз?ал?ан ?ылмысты? іс бойынша тергеуді жоспарлауды? ерекшеліктері. Тергеушілер тобы ж?ргізетін тергеуді жоспарлау. Тергеу жоспарыны? жазбаша нысаны ж?не болжам ??руда, тергеудi жоспарлауда электронды? санау м?шiнкелері мен бас?а да техникалы? ??ралдар м?мкiндiгiн пайдалану.