Криминалистикалы? техника

Posted: 13th Декабрь 2011 by admin in Адвокатура

3-та?ырып. Криминалистикалы? техниканы? жалпы ?а?идалары.

Криминалистикалы? техника т?сiнiгi ж?не ??рылымы. ?ылмысты? iс ж?ргiзуде ?олданылатын ?ылыми-техникалы? ??ралдарды? ???ы?ты? негiздерi. ?ылыми-техникалы? ?дiс-??ралдарды ?олданатын субъектiлер.

?ылмысты тергеп ашуда пайдаланылатын ?ылыми-техникалы? ж?не жалпы ?ылыми ??ралдарды? жиынты?ы. Жылжымалы криминалистикалы? лабораториялар.

Iздердi ж?не бас?а да затты? д?лелдемелердi табу, ?арау, бекiту ж?не алуда ?олданылатын ?ылыми-техникалы? ?дiс-??ралдар. Затты? д?лелдемелердi алдын-ала ж?не сараптамалы? т?рде зерттеуден ?ткiзудегi ?ылыми-техникалы? ?дiс-??ралдар.

?ылыми-техникалы? ??ралдарды? ?олдануын процессуалды? ж?не техникалы? т?рде дайындау.

4-та?ырып. Криминалистикалы? фотография ж?не бейнетаспа?а жазу..

Криминалистикалы? фотография т?сiнiгi, ж?йесі ж?не ма?ынасы.

Жалпы фотография негіздері. Фотоаппараттарды? негізгі тетіктері ж?не оларды? ж?мысты? сипаттамасы. Фотообъективтер, фотоэкспонометрлер, жары? с?згіштер ж?не фотоматериалдарды? т?рлері.

Фотографиялы? процесс, оны? сатылары ж?не мазм?ны.

Фото?а т?сіру. Фото?а т?сіруге дайынды?. Фото?а т?сіру техникасы. Ауыспалы оптика мен жары? с?згіштерін ?олдану. Жасанды жары? пайдалану ар?ылы суретке т?сіру.

Негативтік процесс.

Позитивтік процесс. Басып шы?ару т?сілдері. Фото басып шы?арушы мен к?шіргіш аспабыны? ??рылымы. Фото ?а?аздарды? сипаттамасы. Негативке ба?а беру ж?не о?ан фото?а?аз та?дау. Басып шы?ару кезінде негативтегі кейбір кемшіліктерді жою.

Бекітіп алушылы? ж?не зерттеулік фотография ?дістері. Ке? б?рышты телеобъективтерді ?олдану ар?ылы т?сіру. 1. Панорамалы? сурет. 2. ?лшемдік сурет. 3. Стерео сурет. 4. Репродукциялы? ж?не рефлекстік сурет. 5. ?арсыластыру (контрасты?) суреті. 6. Макро ж?не микросурет. 7. Т?с ажырату суреті.

О?и?а бол?ан жерді фото?а т?сіру. Фото?а т?сіру приемдары: ба?дарлау, шолушылы?, тораптап ж?не егжей-тегжейлі.

Бас?а тергеу ?рекеттерін ж?ргізу кезіндегі (тінту, алу, тану ?шін ?сыну, тергеу эксперименті ж?не т.б.) суретке т?сіру.

К?зі тірі адамдар мен м?йіттерді тану?а ?сыну ?шін суретке т?сіру. Б?лек заттарды, іздерді ж?не ??жаттарды суретке т?сіру.

Фото?а т?сіру н?тижелерін ??растыру?а ?сынылатын процессуалды? ж?не техникалы?-криминалистикалы? талаптар.

Криминалистикалы? бейнетаспа?а жазу, оларды іске асыруда?ы ?діс-??ралдар, ?олданылатын жерлері. Криминалистикалы? бейнетаспа?а жазу н?тижелеріні? ?ылмысты ?шкерлеуде, ?ылмыскерді іздеуде, ?ылмыс жа?дайларын д?лелдеп-аны?тауда?ы ма?ызы.

Бейнетаспа?а жазу н?тижелерiн процессуалды? т?рде бекiту ерекшелiктерi.