Archive for Ноябрь, 2012

Индукция

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Индуктивтілігі 98 мГн катушканы? магнит ?рісіні? энергиясы 0,19 Дж. К.?ы I: 2А Индукция В біртекті магнит ?рісінде, радиусы R ше?бер бойымен  вакуумда ? ?-пен зарядтал?ан б?лшек ?оз?алып барады. Егер индукциясы 2 В ж/е ? 2? болып ?згерсе, онда ше?берді? радиусы? R

Изотермиялы? процесс

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Идеал газды? ЕІ есептейтін формула: U=3/2 m/M RT Идеал газды? ЕІ ?андай физ. Шамалар?а т?уелді? Газды? температурасына Идеал газды? ж?мысы н?лге те? болатын процесс: изохоралы? Идеал газды? изотермиялы? сы?ылу кезінде берілген жылу м?лшері мен сырт?ы к?штерді? ?серінен  жасалатын ж?мысты? арасында?ы байланысы? Q = -A

Идеал газ к?йі

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Зарядтары 3?10 -4 Кл, сыйым.?ы 6 мкФ, конденсаторда?ы электр ?рісіні? энергиясын аны?та?ыз: 7,5мДж Зарядтары 6?10-7 ж/е -2?10-7 Кл екі заряд керосинде бір-бірінен 0,4м ?ашы?ты?та орнала?ан. Зарядтарты? центірі ар?ылы ?ткен т?зу сызы?ты? ортасында?ы н?ктедегі электр ?рісіні? кернеулігі: 9?104Н/Кл

Жылу машинасы

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Жылжымайтын блоктан асыра тастал?ан салма?ы жо? жіпті? екі ?шына массалары 3 кг ж/е 7 кг  ж?ктер ілінген.  ?йкеліс к?ші жо? деп есептеп денелерді? ?деуін табу керек? 4 м/с 2 Жылжымалы блок к?штен: 2 есе ?тыс береді Жылу машинасы ?ыздыр?ышыны?  t-сын 100С-?а  к?терді, суыт?ышты?  t-сын  100С-?а т?мендетті. Оны?  н?тижесінде  машинаны? П?К-? артады Жылу машинасыны? П?К-і е? […]

Жо?ары вертикаль

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Жіпке ілінген шарикті горизонталь жазы?ты?та айналдыр?анда?ы центірге тарт?ыш к?шті? таби?атын аны?та?ыз: серпімділік к?ш Жіпке 250 Н к?шпен ?сер етіп, ?оз?алмайтын блокты? ж?рдемімімен m- 24,8 кг ??м салын?ан шелекті 10 м биіктікке к?терген. Блокты? П?К-і: 98 % Жо?ар?ы жиілікті ток адам ?мірі ?ауыпсыз болу себебі: беттік эффекті ?серінен адамны? ішкі органдары ар?ылы ток ?тпейді Жо?ары вертикаль, […]

Жина?ыш линза

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Жер бетінен 10 м биіктіктегі балконнан  m- 0.5 кг доп к?кжиекке параллель 10 м/с ?-пен ла?тырыл?ан. Жерге т?сер кездегі допты? механикалы? энергиясы: 75 Дж Жер m-сы m, К?н m-сы М, Жер центірінен К?н центіріне дейін ара ?ашы?ты? R. Д??гелек орбитамен К?нді айнала ?оз?ал?анда?ы Жерді? ?-?ы (G- гравитациялы? т?ра?ты): ?GM/R Жерге жететін К?нні? с?уле шы?ару а?ыныны? […]

Фотосинтез

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Жары? вакуумнан шыны?а n сыну к?рсеткішімен ?теді. Атал?ан т?жырымдарды? д?рысы? Жары? тол?ыныны? ?зынды?ы мен жары? ?-?ы n есе кемиді Жары? вакумнен абсалют сыну к?рсеткіші n=2 болатын м?лдір орта?а ?ткенде ?-? 2 есе азаяды Жары? ?-на  жуы? ?-пен ?оз?алатын сана? ж?йелеріндегі дене ?лшемдеріні?  ?ыс?аруыны? релятивисттік эффектісіні? формуласы? L = L0? ?1 —  ? 2/c 2 Жары? […]