Archive for Ноябрь, 2012

?атты денелер

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

?андай заттар, ?андай к?йінде ?здіксіз спектрлер шы?арады? ?те ?ыздырыл?ан ?атты ж/е с?йы? заттар мен ?те сы?ыл?ан газдар ?андай конденсаторды? сиымдылы?ы 1Ф болады? Астарларына 1 Кл заряд бергенде потенциал айырмасы 1 В болса ?андай к?шті? ?серінен полярсыз диэлектрикті? молекулалары электрлік диполь?а айналады? Электр ?рісіні? к?ші

Контур ауданы

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

К?ш моменті физикалы? шама. Ол не те?? К?ш пен иінні? к?бейтіндісіне. К?ш моментіні? халы?аралы? бірліктер ж?йесіндегі ?лшем бірлігі: Н?м К?ш сызы?тары т?йы? ?рістер ?алай аталады? ??йынды ?ріс

Кулон за?ы

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

К?лдене? ?имасыны? ауданы 0,1 м 2 ар?ан?а 20 кПа механикалы? кернеу т?сіріледі. Осы ар?ан?а т?сірілетін  к?ш? 2000 Н К?лдене? ?имасыны? ауданы 20?10 -2м 2 ?ткізгіштен 10 с ішінде 20 Кл заряд ?тсе, онда?ы ток к?ші: 2А; 2000 мА К?лем т?ра?ты бол?анда ТД  ж?йе к?йіні? ?згеру процесі? Изохоралы?

т?йы? контур

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Контурда?ы зарядтарды? еркін гармониялы? тербелісіні? дифференциалды? те?деуі? q’’+  1/ LC q = 0;  q” = — ? 02q ; q” = — (LC) -1q Контурда?ы индукцияны? Э?К-і ?андай шамамен аны?талады? Контурдан ?тетін магнит а?ыныны? ?згеру ?-мен Контурда?ы конденсаторды? сыйымдылы?ын екі есе ?лкен К.мен ауыстыр?анда, еркін тербелісті? периоды: ?2 есе артады

Конденсатор

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Кернеулігі Е=2 В/м біртекті ?рісте заряд к?ш сызы?тары бойымен 0,2 м ?ашы?ты??а орын ауыстырады. осы екі н?ктелер арасында?ы потенциалдар айырмасы? U=0.4B Кескін кішірейтілген, шын, т??керілген болып, н?рсеге ?атысты ал?анда линзаны? бас?а жа?ына фокусы мен екі фокусы аралы?ында орналасатын жа?дай? D>2F Кескін ?лкейтілген, жал?ан, тура болып, н?рсеге ?ара?анда линзадан алыс орналасатын жа?дай? D < F

Кернеу

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

R-сі 200 Ом вольтметрге 1 кОм кедергі тізбектей ?осылды. Вольтметр б?лігіні? ??ны .. есе артты? 4 R-сі R ж?ктеме ?осыл?ан, ішкі кедергісі r ток к?зіні? ПЭК-і: ?=R/ R+r R-сі R1=120Ом резистордан ?тетін І- 6А болса, кедергісі R2=80 Ом резистордан ?тетін ток к?ші? 9А Кез-келген ??рыл?ыны? П?К-ні? бірден кем болу себебі? АП<АТ

Катушка

Posted: 23rd Ноябрь 2012 by admin in ЕНТ шпоры 2013 год

Катушка?а т?ра?ты магнит тая?шасы енгізгенде, онда электр то?ы пайда болады. Б?л ??былыс? Электромагниттік индукция Катушкада?ы токты? 0,1 с ішінде бір?алыпты 0,6 А-ге ?згеруі 2,1 В ?здік индукция Э?К-ін ту?ызады. Осы катушканы? индуктивтілігін есепте?із? 0,35 Гн Катушкадан ?тетін ток 1 сек 2А-ге ?згергенде, пайда болатын ?здік индукциясы Э?К-і 2В болса, катушканы? индутивтілігі. 1Гн.