Archive for Декабрь, 2011

?аза?стан ?з т?уелсіздігін ал?аннан кейін, экономикада елеулі ?згерістер орын алды. КСРО-ны? ??лдырауына дейін жоспарлы экономика ?зіні? жарамсызды?ын кэрсетті. Нары?ты? экономиканы? ?алыптасу процесінде ТМД мемлекеттеріні? ?р?айсысында жа?а ?ндірістер нысаны мен жа?а капиталды? ?атынастар дамыды. Халы?аралы? жеке ??ы?та?ы шетел элементімен к?рделінген е?бек ?атынастарын ???ы?ты? реттеу ?аза?стан ?шін ?те ма?ызды, себебі, ?аза?стан Республикасыны? к?сіпорындарына шетел азаматтарын ж?мыс?а тарту […]

1989жыл?ы бала ???ы?тарын ?ор?ау Конвенциясына с?йкес «Б?л конвенция?а ?ол ?оюшылар баланы асырап алу ж?йесіні? ?мір с?рып жат?анды?ын мойындайды ж?не е? бірінші ретте балаын? м?ддесіні? ?амтамасыз етілуін к?здейді» делінген. Сонымен ?атар ол: 1)бала асырап алынуды тек ?ана сол мемлекетті? баланы асырап алу туралы м?селені шешетін істі органдары шешуі тиіс. 2)баланы бас?а мемлекетке асырап алу?а біру б?л […]

?Р-ны? «Неке ж?не отбасы туралы» За?ыны? 29бабына с?йкес ерлі-зайыптыларды? жеке ???ы?тарына мыналар жатады: тегін та?дау ???ы?ы, ?ызмет т?рін, маманды?ын, т?р?ылы?ты жерді та?дау ???ытары, отбасы ?міріні? м?селелерін бірігіп шешу ???ы?ы. Халы?аралы? жеке ???ы?та?ы отбасы ж?не неке ?атынастарын реттейтін за?намалар бойынша ерлі-зайыптылар те? ???ы?тарды пайдаланады ж?не отбасы ?міріні? барлы? жалпы м?селелерін оларды? бірлесіп ж?не ?зара келісе отырып […]

Некені за?ды т?рде ресідеу дегеніміз халы?аралы? жеке ???ыта?ы отбасы ж?не неке ?атынастары туралы за?намалар мен ?аза?станы? за?намаларына с?йкес азаматты? хал аутілерін жазу органдарында тіркеу болып табылады. Белгілі бір т?ртіппен тіркелген некені? ?ана ???ыты? к?ші болады. Б?л ереже неке-отбасы за?дарыны? негіздеріні? бірі. Б?л м?н-жайды? халы?аралы? жеке ???ыта?ы неке ж?не неке ?атынастарын реттейтін за?намаларда да ерекше ма?ызы […]

Отбасы ???ы?ы саласында?ы коллизиялы? с?р?тар ?аза?стан Республикасыны? отбасы ж?не неке за?ында сондай-а?, халы?аралы? жеке ???ыта?ы отбасы ж?не неке ?атынастарын реттейтін нормаларда отбасы ???ы?ы, некелесу,туысты?, бала асырап алу ж?не баланы отбасы т?рбиесіне ?абылдауды? бас?а да нысандарына орай пайда болатын, я?ни отбасы ?атынастарды, я?ни отбасы ?атынастарын зерттейтін ???ы? саласы болып табылады.

Барлы? елде патент ведомствосы деп аталатын патент ж?йесін ??райтын аса ма?ызды мекеме мамандырыл?ан мемлекеттік ?йым болып табылады. ?аза?стан Республикасы Президентіні? 1992 жыл?ы 18 маусымда?ы Жарлы?ына с?йкес ?аза?стан Рес­публикасы Министрлер Кабинеті жанынан ?лтты? патент ве­домствосы (Казпатент) ??рылды. Егемен ?аза?станны? ?алыптасуыны? б?кіл кезе?інде Республиканы? бас?ару аппараты бір?атар ??рылымды? ?айта ??руларды бастан кешірді. Бас?ару органдары бір-біріне ?осылып, бір […]

?азіргі уа?ытта ?аза?стан Республикасы доминанты нары?ты? ?атынастар?а ?тумен ж?не ?лемдік ?ауымдасты??а интеграциямен байланысты экономикалы? реформалар болып табылатын жан-жа?ты реформалауды? тарихи кезе?інен ?туде. Республикамызды? он т?рт жылды? егеменді дамуы ішінде ре­формалар базасы ??рылып, дамуда. Б?кіл экономикалы? ?атынастар спектрін реттеуді? ???ы?ты? іргетасы болып ?аза?стан Республикасыны? Азаматты? кодексі танылады.