Archive for Декабрь, 2011

Арбитраж?а ж?гіну туралы тараптарды? арасында жасал?ан шартта істі ?арауды? т?ртібі, арбитражды? келісімні? міндеттілігі ж?не о?ан ша?ым жасалу?а жатпайтынды?ы к?рсетіледі. Біра?, осы?ан ?арамастан халы?аралы? сауда т?жірибесінде арбитражды? келісімді орындамау жа?дайлары кездеседі. Осы?ан байланысты 1923 жылы Арбитражды? келісім туралы Хаттама ж?не 1927 жылы Арбитражды? келісімді м?жб?рлеп орындату туралы Женева конвенциясы ?абылданды. ?азіргі та?да б?л Хаттама мен Конвенцияны? […]

Халы?аралы? т?жітибеде коммерциялы? арбитражды? екі т?рі бар: 1) уа?ытша ad hoc; 2) т?ра?ты (институционалды). Ad hoc – шарттан туында?ан дауды шешу ?шін арнайы ??рыл?ан арбитраж. Т?ра?ты – белгілі бір арбитражды? мекемемен байланысты, я?ни т?ра?ты ж?мыс істейтін арбитраж.

Т?сінігі Халы?аралы? сауда-экономикалы?, ?ылыми-техникалы? шарттарды орындау барысында тараптарды? арасында даулар пайда болады. Б?л даулар к?бінесе шартта к?рсетілген міндеттерді орындамау?а байланысты туындайды. Сырт?ы сауда т?жірибесі к?рсеткендей б?л дауларды? к?пшілігі тараптарды? ?зара келісімдері ар?ылы шешіледі. Егер де даулар тараптарды? ?зара келесімдері ар?ылы шешілмесе, онда дау ?шінші немесе арбитраж сотты? ?арауына беріледі.

К?шіп келушіні? к?шіп келушілерді ба?ылау бекеті жанында?ы уа?ытша ?стау орнында т?рудан, к?шіп келушілерді уа?ытша орналастыру орталы?ынан, уа?ытша болу ?шін к?ші-?он кызметіні? аумакты? органы белгілеген орында т?рудан жалтаруы, сол сия?ты оны? ?аза?стан Республикасындагы ???ыкты? м?ртебесін аныктау кезінде сонда т?ру ережелерін б?зуы, ескерту жасау немесе ?аза?стан Республикасыны? аума?ынан ?кімшілік жолмен шы?арып жібере отырып немесе онсызайлы? есептік к?рсеткішті? […]

Квота белгілеу т?ртібі

Posted: 29th Декабрь 2011 by admin in Юриспруденция

У?кілетті органдар жыл сайын бірінші ?азанга дейінгі мерзімде ж?мыс берушілер ?тініштеріні? негізінде орталы? ат­?арушы органга ж?мыс берушіні? алда?ы жыл?а арнал?ан шетелдік ж?мыс к?шін тарту негіздемесін орталы? ат?арушы орган белгілеген нысан бойынша ?сынады. М?дделі орталы? ат?арушы органдар шетелдік ж?мыс к?шін тарту?а квота белгілеу ж?ніндегі ?сыныстарын орталы? атка­рушы органга енгізе алады. Орталык аткарушы орган у?кілетті органдар мен […]

Е?бек к?ші-?оны б?гінгі к?нні? ?зекті м?селелеріні? бірі. ?рбір мемлекет осы ?рдісті реттеу ж?не дамыту ма?сатында, е? алдымен, ?з мемлекетіні? к?ші-?он саясатын аны?тайды. ?аза?стан Республикасыны? к?ші-?он саясаты ?з азаматтарымызды? м?дделерін кор?ау?а ба?ыттал?ан. ?аза?стан Рес­публикасы Президенті Н.?.Назарбаевты? «Сындарлы он жыл» кітабында к?ші-?он саясатыны? е? алдымен, ?з азаматтарымызды? м?ддесін са?тау?а табан тіреуі керек екені айтылады. ?лтты? е?бек нары?ын, […]

Социалистік мемлекеттерді? нары?ты? саясат?а ?туі мен ашы? саясатты ж?ргізгеніне байланысты д?ние ж?зінде жа?а геоэкономикалы? жа?дай ?згеріп, ?лтты? экономикаларды? бір-біріне т?уелділігі ны?ая т?сті. Жа?а экономикалы? ?лгідегі ?атынас?а к?шу барысында ?аза?станда е?бек нары?ы елеулі ?згерістерге ?шырады. Е?бек нары?ы — нары?ты? экономиканы? к?рделі элементі. Егеменді ?аза?стан е?бекті халы?аралы? реттеуді? ?атысушысы болып табылады.